Srg par. 2.11 wijziging openstellingsbesluit subsidie waterrecreatie Zuid-Holland 2021

Datum besluit: 20 september 2021


Zuid-Holland wil een aantrekkelijke, gezonde en veilige provincie zijn waar onder andere inwoners met plezier wonen, werken en recreëren. De provincie stimuleert bewoners om in hun vrije tijd meer naar buiten te gaan om in een beweegvriendelijke(r) omgeving te recreëren en te sporten. Dit is goed voor de gezondheid en vitaliteit van de Zuid-Hollandse inwoners, gericht op het behouden en/of bereiken van een goede sociale/mentale en fysieke gezondheid.

Ook de waterrecreatie en watersport draagt hieraan bij. Om deze ambitie te bewerkstelligen subsidieert de provincie Zuid-Holland activiteiten die bijdragen aan meer bekendheid en betere benutting van mogelijkheden van waterrecreatie en watersport in Zuid-Holland, waaronder informatievoorziening, communicatie en promotie. Hiermee worden inwoners van Zuid-Holland gestimuleerd om in hun regio waterrecreatie of watersport te gaan beoefenen.

Dit subsidiedeel is voor twee regio’s beschikbaar: de Hollandse Plassen (inclusief Gouda en Bodegraven-Reeuwijk) en de regio Hof van Delfland. Hierbij stimuleert de provincie de samenwerking tussen de betrokken lokale en regionale partijen en moeten de activiteiten gericht zijn op het in beeld brengen van de ‘regio’s als geheel’. Daarnaast moeten de voorgenomen inzet en activiteiten bijdragen aan de spreiding van de doelgroep, waarbij rekening wordt gehouden met de leefbaarheid en natuurwaarden.

Besluittype: GS Besluit