Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2017

Datum besluit: 24 januari 2017


De provinciale Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2015 is op 31 december 2016 geëindigd. Uit de evaluatie van deze subsidieregeling blijkt dat deze in positieve zin bijdraagt aan robuuste gemeenten en intergemeentelijke samenwerking. Dit zijn voor de provincie belangrijke doelen. Om die reden zijn bij het opstellen van de nieuwe subsidieregeling inzichten uit de evaluatie meegenomen. Het gaat hierbij onder meer om de invoering van een evaluerend, afrondend gesprek na de beëindiging van de subsidieactiviteiten. Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om voor 2017 een bedrag van € 200.000,-- vast te stellen voor deze nieuwe subsidieregeling. Naar verwachting zal de subsidieregeling op 1 april 2017 in werking treden. Het Statenvoorstel inzake vaststelling subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2017 treft u aan via onderstaande link naar het Staten Informatie Systeem.

Subsidieplafond 2017 Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2017 - Statenvoorstel

Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2017

Subsidieplafond voor 2017 voor de Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland - Evaluatierapport

Besluittype: GS Besluit