Toetreden tot vereniging Vanguard Initiative

Datum besluit: 17 januari 2017


Naar aanleiding van het voorstel van de Europese Commissie om thematische 'Slimme Specialisatie Platformen (S3-Platformen)' te ontwikkelen, is het Vanguard Initiative (hierna te noemen VI) in 2014 als "bottom-up" initiatief opgericht. In februari 2016 is tijdens de jaarvergadering van het VI vastgesteld dat het VI de afgelopen jaren zich heeft ontwikkeld tot een volwassen netwerk, waarbij ook de status van een 'formeel' netwerk hoort. Om hier invulling aan te geven is toegewerkt naar het opzetten van een vereniging zonder winstoogmerk (Association sans but lucratif) naar Belgisch recht. Aan Provinciale Staten wordt gevraagd (ingevolge art. 158, lid 2 van de Provinciewet en de Beleidsnota verbonden partijen 2016-2019) in te stemmen met de toetreding van Gedeputeerde Staten tot het VI (inclusief financiering) op basis van bijgevoegde statuten. Het Statenvoorstel inzake toetreden Vanguard Initiative (inclusief bijlagen) is via onderstaande koppeling in te zien op het Staten Informatie Systeem.

Toetreden tot vereniging Vanguard Initiative - Statenvoorstel

Toetreden tot vereniging Vanguard Initiative - Bijlage a Vanguard statutes

Toetreden tot vereniging Vanguard Initiative - Bijlage b Meeting follow up

Besluittype: GS Besluit