Van RES naar omgevingsbeleid

Datum besluit: 28 september 2021


Vóór het zomerreces 2021 heeft de besluitvorming over de zeven RES’en1.0 in Zuid-Holland plaats gevonden in de Gemeenteraden, de Algemene Besturen van de waterschappen en Provinciale Staten. De RES1.0 is niet het eindpunt, maar wel een betekenisvolle stap in de energietransitie. Na de RES1.0 volgen nog het proces van de aanpassing van het omgevingsbeleid en een tweejaarlijkse herziening van de RES. Ook worden in de RES-regio’s uitvoeringsprogramma’s opgesteld.

Tijdens de besluitvorming voor de zomer 2021 over de regionale energiestrategieën (RES 1.0) hebben gemeenteraden, de Algemene Besturen van de waterschappen en Provinciale Staten amendementen en moties aangenomen. Stuurgroepen van de RES'en werken de komende tijd er hard aan om de werking hiervan in kaart te brengen en bereiden een reactie voor.

Voor de vervolgstap van RES naar omgevingsbeleid zal Gedeputeerde Staten begin november 2021 de startnotitie inclusief het participatieplan en de notitie reikwijdte en detailniveau voor planMER vast stellen.

Besluittype: GS Besluit