Vaststelling Ontwerp Natuurbeheerplan 2018

Datum besluit: 16 mei 2017


Voor het ontwikkelen en beheren van natuur is het Subsidiestelsel Natuur en Landschap in uitvoering. De actuele natuurbeheertypen, ambitiedoelen en leefgebieden waarbinnen agrarisch natuurbeheer kan plaatsvinden, zijn vastgesteld in het natuurbeheerplan. Jaarlijks wordt een natuurbeheerplan door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben voor 2018 een ontwerp natuurbeheerplan vastgesteld. Belanghebbenden kunnen van 19 mei 2017 tot 30 juni 2017 hierop een zienswijze indienen. Gedeputeerde Staten zullen vervolgens, na behandeling van de zienswijzen, een definitief Natuurbeheerplan 2011 vaststellen.
Besluittype: GS Besluit