Voorjaarsnota 2017, bijstelling Subsidieplafonds 2017 en Kadernota 2018-2021

Datum besluit: 16 mei 2017


Elk jaar voor de zomer stellen Provinciale Staten de voorjaarsnota, gewijzigde subsidieplafonds en de kadernota vast. De voorjaarsnota bevat de (financiële) bijsturing op het lopende begrotingsjaar (2017). Tegelijkertijd hiermee stellen PS ook de gewijzigde subsidieplafonds vast voor het lopende jaar. De kadernota geeft de belangrijkste ontwikkelingen weer voor de komende vier jaar (2018-2021) en geeft aanvullend hierop een lange termijn doorkijk. In deze voorjaars- en kadernota kiest het college er voor om het resultaat uit de rekening 2016 niet in te zetten voor nieuw beleid. De focus ligt op dit moment op het invullen en financieel verwerken van de investeringsimpuls van € 48 mln uit de begroting 2017. Vanuit strategisch oogpunt is het van belang komende periode geld beschikbaar te houden voor het nieuwe regeerakkoord, wat ongetwijfeld nieuwe investeringen met zich mee gaat brengen.
Besluittype: GS Besluit