Voortgangsrapportage Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016

Datum besluit: 18 april 2017


Per 1 januari 2016 is het stelsel voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer veranderd. Niet langer kunnen individuele agrariërs beheersubsidie aanvragen. Subsidieaanvragen kunnen nu alleen gedaan worden door agrarische collectieven. Er wordt beter gebruik gemaakt van de aanwezige gebiedskennis en het beheer wordt geconcentreerd in de meest kansrijke gebieden. Hierdoor ontstaat een effectiever beheer. De bevindingen over het eerste beheerjaar zijn samen met een aantal verbetervoorstellen samengevat in de Voortgangsrapportage Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016. Deze voortgangsrapportage wordt ter kennisname aan Provinciale Staten aangeboden.
Besluittype: GS Besluit