Voortgangsrapportages waterschappen regionale keringen 2020

Datum besluit: 28 september 2021


De provincie Zuid-Holland, provincie Utrecht en de provincie Noord-Holland werken samen met de inliggende waterschappen aan de waterveiligheid in West-Nederland. In totaal ligt in West-Nederland 4491 kilometer aan regionale keringen. Deze waterkeringen zijn belangrijk voor de waterveiligheid. Daarom zijn in diverse provinciale verordeningen voor deze keringen veiligheidsnormen vastgesteld. De keringen die niet aan de norm voldoen worden door de waterschappen verbeterd. Jaarlijks rapporteren de waterschappen aan Gedeputeerde Staten over de voortgang van de verbeteropgave. Deze rapportages laten een actueel beeld zien van de verbeteropgave aan de regionale waterkeringen. Inmiddels voldoet ruim 72 % (3238 km) van het totaal aan regionale keringen aan de normen. Er zijn in 2020 geen acute waterveiligheidsrisico’s geweest.

Besluittype: GS Besluit