Zienswijze op de conceptbegrotingen 2018 van de Omgevingsdiensten

Datum besluit: 09 mei 2017


De provincie neemt deel in de Gemeenschappelijke regelingen van de omgevingsdiensten Zuid-Holland Zuid, West-Holland, Midden-Holland, Haaglanden en DCMR Milieudienst Rijnmond. De omgevingsdiensten hebben de provincie gevraagd om een zienswijze over de concept begrotingen 2018 en de meerjarenbegrotingen 2019-2021. Gedeputeerde Staten adviseren Provinciale Staten desgevraagd in de zienswijze aan te geven om in te stemmen met de conceptbegrotingen 2018 en de meerjarenbegrotingen 2019-2021 voor kennisgeving aan te nemen.
Besluittype: GS Besluit