Jaap Smit brengt ambtsbezoek aan Schiedam
Donderdag 29 juni bracht commissaris van de Koning Jaap Smit een ambtsbezoek aan de gemeente Schiedam. College, fractievoorzitters en maatschappelijk middenveld brachten de commissaris op de hoogte van alle recente ontwikkelingen en toekomstige uitdagingen waar de stad voor staat. “Schiedam heeft vandaag een heel sterke indruk op me gemaakt. Een dynamische gemeente die werkt aan de opgaven van vandaag én aan de opgaven van de toekomst. College, raad en middenveld werken nauw samen om lokale en regionale uitdagingen te doen slagen”, aldus Jaap Smit.

De huidige 5 coalitiepartijen vormen een stabiel stadsbestuur en de samenwerking binnen het college verloopt goed. Dat geldt ook voor de samenwerking van het college met de raad. Kenmerkend voor de huidige bestuurscultuur is dat burgerparticipatie en open communicatie met de bevolking voorop staan. In het gesprek met het college kwam de succesvolle samenwerking van Schiedam met Maassluis en Vlaardingen op het sociaal domein aan de orde. Met de samenvoeging van de sociale diensten en de sociale werkvoorzieningen is 'Stroomopwaarts' ontstaan. 'Stroomopwaarts' is de schakel die ondernemers betrekt bij maatschappelijke opgaven. Tevens maakt zij inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt zelfredzaam door middel van werk of andere vormen van participatie.

Ontwikkeling haven en verstedelijking

Met de gemeente Rotterdam werkt Schiedam aan de versterking van het economisch profiel: ontwikkeling van de havenindustrie en de integrale gebiedsontwikkeling van bedrijventerreinen als Spaanse Polder (aanpak ondermijning) en Nieuw-Mathenesse (veiligheid). De samenwerking met Delft richt zich op de verstedelijkingsagenda: binnenstedelijk bouwen, studentenhuisvesting TU-studenten in Schiedam. Beide steden werken ook nauw samen op het gebied van archief.

Schiedam kiest ervoor samenwerking met gemeenten en andere partijen niet te institutionaliseren, maar telkens vanuit de inhoud de meest passende samenwerkingsvorm te kiezen.

Resultaat door samenwerking

Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld vertelden met gepaste trots over diverse door hen gestarte initiatieven. Voor al deze initiatieven geldt dat sprake is van een goed lopende samenwerking tussen ondernemers, de gemeente Schiedam en wijkbewoners. Zo worden mooie resultaten bereikt in Schiedam-Oost waar de wijkbewoners via De Buurtwerkplaats een actieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de wijk. De Buurtwerkplaats is een coalitie van gemeente, wijkbewoners, vakopleiding SPG en 'Stroomopwaarts'. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van bedrijventerrein Vijfsluizen in de Schiedamse haven waar ondernemers met de gemeente een Bedrijven Investeringszone (BIZ) hebben opgericht. Een BIZ is een afgebakend bedrijventerrein of winkelgebied waarbij men met elkaar investeert in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. De CdK (Commissaris van de Koning) was onder de indruk en complimenteerde de aanwezigen met het door hen behaalde resultaat.

Luchthaven en metropool

Tijdens het gesprek met de gemeenteraad kwam de samenwerking in de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR) aan de orde. De goede samenwerking van de deelnemende partijen – de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland – leidde tot een gezamenlijk advies, met als uitkomst dat er geen bestuurlijk draagvlak is om de geluidsruimte van de luchthaven te vergroten. De groeiwens van de luchthaven kan alleen gefaciliteerd worden door de bestaande geluidsruimte te optimaliseren. Een mogelijke oplossingsrichting is het verplaatsen van het maatschappelijk helikopterverkeer. Deze oplossing vergt nadere studie. Elke vervolgstap moet zorgvuldig worden genomen. Provincie en gemeenten staan voor een gezamenlijke opgave. Om invloed uit te oefenen is het essentieel dat partijen elkaar vasthouden en gezamenlijk optrekken.

Vanuit de raad klonk de oproep aan de provincie om te blijven investeren in een goede samenwerking met de MRDH. Deze samenwerking is van belang voor de samenhangende opgaven op het vlak van economie, verkeer en vervoer, wonen en ruimtelijke ordening.


Meer informatie

Volg @zuid_holland op Twitter