Hoofdlijnenakkoord 2011-2015
In het Hoofdlijnenakkoord (coalitieakkoord) 2011-2015 ‘Zuid-Holland verbindt en geeft ruimte’ presenteerde het huidige college haar plannen. Gekozen is voor een stevige inzet op de 4 hoofdopgaven waar de provincie voor staat: ruimte scheppen voor economische groei, forse verbetering van de mobiliteit, behoud en ontwikkeling van natuur en recreatie en een evenwichtige verdeling van de ruimte.

De Halfwegevaluatie 2011-2015 beantwoordt deze belangrijkste vragen:

  • Ligt de provincie op koers met het realiseren van haar doelstellingen?
  • Op welke onderdelen is bijsturing nodig?

Geconcludeerd kan worden dat de provincie Zuid-Holland op koers ligt met het realiseren van de doelstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord. Ondanks de dynamiek op een aantal dossiers, lijkt het erop dat de meeste doelstellingen in 2015 worden gehaald.

Hoofdlijnenakkoord 'Zuid-Holland verbindt en geeft ruimte'

De nieuwe coalitie van VVD, CDA, SP en D66 investeert in de periode 2011-2015 bijna € 500 miljoen extra in verkeer en vervoer, groen, regionale economie en jeugdzorg. De investeringen zijn mogelijk door de scherpe keuzes die de coalitie maakt voor inzet op kerntaken en afbouw van subsidies, een kleinere organisatie en minder bestuurders.

Dit staat in het hoofdlijnenakkoord ‘Zuid-Holland verbindt en geeft ruimte’. De coalitie wil een optimale verdeling van de ruimte, goede verbindingen tussen stad en platteland en een open bestuursstijl gericht op samenwerking met inwoners, bedrijven, overheden en Provinciale Staten.

Voor een verbinding tussen oost en west

Voor een betere inpassing van de Rijnlandroute is € 100 miljoen extra beschikbaar. De coalitie kiest hierbij voor de variant Zoeken naar balans F-plus.

Voor het oostelijk deel van de RijnGouwelijn kiest de coalitie voor een hoogwaardige verbinding via bestaand spoor. Het westelijk deel vanaf Leiden CS wordt gerealiseerd via een vertrambare busbaan.

Voor recreatief groen en landbouw

De coalitie kiest voor een aantrekkelijke leefomgeving en blijft investeren in groen en recreatie om de stad. De coalitie is bereid hier € 100 miljoen in te investeren. De partijen vinden voldoende groen en recreatiemogelijkheden belangrijk om een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Zuid-Holland te behouden. Verder kiest de coalitie er voor om land- en tuinbouw ruimte te geven. Zo kunnen agrarische ondernemers een rol spelen in het behoud van waardevolle landschappen en komt er ruimte voor toeristisch-recreatief ondernemerschap. De coalitie wil geen nieuwe besluiten nemen die leiden tot ontpoldering.

Voor een kleiner bestuur

Door de focus op de kerntaken zijn minder bestuurders, ambtenaren en externe inhuur nodig. De omvang van de organisatie daalt met een kwart, het aantal gedeputeerden is gedaald van 7 naar 5.
Verder kiezen de partijen voor een Infrastructuurautoriteit op Randstadniveau, waarin provincies en Rijk samenwerken.


Hoofdlijnenakkoord 2011 2015
Halfwegevaluatie 2011-2015