Bereikbaar Zuid-Holland
goederenvervoer_over_water

Zuid‑Holland is de toegangspoort van Europa en de best bereikbare regio van Europa. We danken een groot deel van onze welvaart aan deze bijzondere positie.

Zowel voor personen- als voor goederenvervoer beschikken we over goede netwerken, waaronder de grootste en modernste haven van Europa. We bieden kansen voor innovatieve vormen van mobiliteit en hebben de hoogste OV-reizigerstevredenheid van Nederland.

Daarnaast zijn we koploper op het gebied van de innovatieve aanpak van het beheer en onderhoud van onze infrastructuur. Onze inzet op energieneutrale infrastructuur is uniek voor Nederland. Daarmee zorgen we met onze aanpak voor een robuuste, toekomstbestendige inrichting van de mobiliteit in Zuid-Holland.

Mobiliteit is meer en meer een drager en oplossing voor maatschappelijke opgaven. Bij mobiliteitsoplossingen betrekken we onze klimaatambities, ruimtelijke vraagstukken, verkeersveiligheid, een gezonde en inclusieve samenleving, innovatie en de energietransitie.

Onze sterke bereikbaarheidspositie staat onder druk. Economische groei, een groeiende bevolking en een trek naar de stad zorgen voor toenemende drukte op de bestaande infrastructuur, zowel wat betreft goederen- als personenvervoer. Door deze ontwikkelingen slibben de wegen dicht, loopt het openbaar vervoer vol en zien we de eerste fietsfiles ontstaan.

Tegelijkertijd staat de bereikbaarheid van de landelijke gebieden onder druk. Wij willen dat iedereen in Zuid-Holland op een duurzame, snelle en makkelijke manier van huis naar werk, opleiding of vrijetijdsbesteding kan reizen, waarbij voorspelbaarheid en betrouwbaarheid van de reistijd belangrijk is. Of je nu met de fiets, het openbaar vervoer (OV), de auto, over het water, lopend of een combinatie daarvan naar je bestemming wil.

De samenleving verandert. De reiziger in Zuid-Holland wil maximale keuzevrijheid om zo een goede en betaalbare reis van deur tot deur te kunnen maken. Daarnaast zijn er tal van technologische ontwikkelingen gaande waarvan de impact nog onzeker is: autonoom rijden, digitalisering van systemen, de opkomst van smart mobility.

Deze ontwikkelingen hebben grote invloed op de wijze waarop mobiliteit in Zuid-Holland zich ontwikkelt. De energietransitie zorgt voor de opkomst van alternatieve brandstoffen die voor minder of geen CO2-uitstoot zorgen. De vraag naar schone en slimme distributie neemt toe, ook gezien het feit dat consumenten steeds vaker inkopen online doen en deze thuis laten bezorgen. De dalende trend in het aantal dodelijke verkeersslachtoffers is tot stilstand gekomen en het aantal ernstig gewonden in het verkeer stijgt. Wij willen het aantal verkeersslachtoffers terugbrengen. Ieder verkeersslachtoffer is er één te veel. Wij maken een punt van 0 verkeersslachtoffers.

De samenleving vraagt om schone en veilige mobiliteit. Schone mobiliteit draagt bij aan de gezondheid van onze inwoners en zorgt ervoor dat steden aantrekkelijker worden voor inwoners en bedrijven. De opgave van de provincie is om mobiliteit efficiënt, veilig en duurzaam te laten plaatsvinden, over de weg, het water en het spoor.

Onze aanpak

Snel van A naar B

 • We investeren in alle vormen van vervoer. Oplossingen vragen om integraal maatwerk, waarbij we per locatie kijken welke mix van van hoogwaardig OV, fietsverkeer, wandelwegen en automobiliteit passend is.
 • We maken ons hard voor meer overstappunten en OV-hubs. Bij OV-knooppunten kun je je fiets stallen en bij de regionale hoofdknooppunten ook (OV-)fietsen huren.
 • Bij een bereikbaarheidsprobleem zoeken we – net als afgelopen tijd – eerst naar slimme oplossingen en het beter benutten van bestaande infrastructuur, voordat we nieuwe infrastructuur aanleggen. Aanleg van nieuwe infrastructuur sluiten we niet uit.
 • De Bentwoudlaan wordt zorgvuldig in het landschap en de omgeving ingepast.
 • We werken aan versterking van drukke buslijnen en meer treinen op drukke railverbindingen. Daarvoor maken we snel afspraken met vervoerders. We realiseren de frequentieverdubbeling op de spoorlijn Leiden-Utrecht. We zoeken ook manieren om het platteland en de dorpen beter bereikbaar te laten zijn.
 • We zorgen dat ons aanbod van (vaar)wegen, fietspaden, OV en reizigersinformatie het beste past bij de behoefte van onze inwoners, waarbij we oog hebben voor specifieke doel- groepen als ouderen, sociale minima en mensen met een beperking.
 • Om dorpen en steden sterker met elkaar te verbinden zetten we in op succesvolle concepten als R-net, RandstadRail en de Waterbus. We werken daartoe samen met regio’s en het Rijk. Voor OV-lijnen waar weinig mensen gebruik van maken zoeken we naar innovatieve alternatieven. Wij stimuleren het personenvervoer over water. Succesvolle lijnen zetten we voort, en we onderzoeken kansen voor nieuwe lijnen over water.
 • We hebben een adviesrol over Rotterdam The Hague Airport. Voor ons is de huidige geluidsruimte de maximale geluidsruimte. Daarbij zetten wij ons in voor het terugdringen van het aantal nachtvluchten. Voor alle luchtvaart in Zuid-Holland willen we de hinder voor omwonenden zoveel mogelijk beperken. Ook zal Zuid-Holland bij het Rijk aandringen op een extra helihaven voor maatschappelijk vliegverkeer om overlast voor omwonenden te verminderen. We onderzoeken hoe de klachtafhandeling beter kan. Wij werken mee aan een langere termijn visie over de locatie van Rotterdam The Hague Airport.
 • Bereikbaarheid is niet een taak van de provincie alleen. Wij zoeken naar alternatieve manieren van bekostiging om (markt)partijen te verleiden mee te betalen aan nieuwe projecten op het gebied van bereikbaarheid.
 • Het vervoer over water wordt steeds belangrijker voor de bedrijven in Zuid-Holland. Onze vaarwegen zijn essentieel voor een goede doorstroming van goederenvervoer door Zuid-Holland. Door het vervoer over water worden de wegen in Zuid-Holland ontlast. We stimuleren waar mogelijk vrachtvervoer over water.
 • Onze welvaart is sterk afhankelijk van internationale verbondenheid. Via vaarwegen en snelwegen zijn we verbonden met het Europese achterland. We zetten in op de kwaliteit van deze internationale verbindingen, onder andere via het Trans-Europese- Netwerkenprogramma van de EU. We werken daartoe samen met Europese partnerregio’s.
 • Bereikbaarheid is een voorwaarde voor ruimtelijke plannen, bijvoorbeeld bij de aanleg van een bedrijventerrein of de bouw van een nieuwe woonwijk. In lijn met de Verstedelijkingsagenda vragen wij gemeenten te bouwen op goed bereikbare locaties (bijvoorbeeld bij hoogwaardig OV-locaties). Bij nieuwe plannen willen wij de garantie dat de bereikbaarheid gewaarborgd is: eerst bewegen, dan pas bouwen.
 • Onze succesvolle inzet om MIRT-projecten te versnellen – zoals bij de A20 – zetten wij voort.

Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam

 • Indien haalbaar en betaalbaar schalen wij succesvolle pilots op met circulair bouwen en CO2-neutraal beheer en onderhoud, en zorgen er de komende 4 jaar voor dat dit de standaard wordt bij aanleg, beheer en onderhoud.
 • Aanleg, beheer en onderhoud moet zo efficiënt mogelijk plaatsvinden, met zo min mogelijk last voor de weggebruiker en omgeving.
 • Eenvoudige verbeteringen aan wegen, busbanen, fietspaden en spoor voeren we alvast uit.

Veilig en schoon

 • We gaan actief op zoek naar mogelijkheden die helpen om nog betere resultaten te behalen met veilige inrichting van infrastructuur, handhaving en educatie. We stellen een provinciaal Strategisch Plan Verkeersveiligheid op met relevante partners.
 • Met de opkomst van waterstof zetten we in op kansen om het OV en de binnenvaart te verduurzamen.
 • De looptijd van het programma Mobiliteit is verstreken en dit programma gaan wij daarom herschrijven. We geven voorrang aan knelpunten die op dit moment spelen en maken hier geld voor vrij. Het nieuwe programma stellen we vast als bouwsteen voor ons Omgevingsbeleid.
 • Onze inzet voor een schonere binnenvaart zetten we voort. We zijn tegen varend ontgassen en werken samen met de omgevingsdiensten, brancheorganisaties en rijksoverheid aan het landelijk verbod. We spannen ons in om de noodzakelijke infra- structuur voor ontgassen van binnenvaart- schepen mogelijk te maken en stimuleren innovatieve technieken. Hiervoor willen we de aanbieders van ontgassingsinstallaties binnen de wettelijke kaders zoveel mogelijk ruimte bieden om de installaties in de praktijk te testen.
 • Fietsen en wandelen zijn een gezonde en duurzame manier van vervoer. We zetten in op het verbeteren en aanleggen van veilige fiets- en wandelpaden en fietssnelwegen en hebben oog voor de landschappelijke inpassing. We stimuleren de aanleg van oplaadplekken voor e-bikes.

Coalitieakkoord 2019 - 2023

Coalitieakkoord

Download Elke dag beter. Zuid-Holland. Coalitieakkoord 2019 - 2023.