Een concurrerend Zuid-Holland
een_concurrerend_zuid-holland

Zuid‑Holland herbergt het grootste Haven Industrieel Complex van Europa, met een sterk proces‑ en petrochemisch, logistiek en maritiem cluster. In de directe nabijheid van dit complex bevindt zich het grootste glastuinbouwcluster van de wereld: een belangrijke speler in de wereldwijde voedingsketen.

Alle 9 nationale economische topsectoren zijn in Zuid-Holland aanwezig. Verder herbergt onze provincie talrijke excellente kennis- en onderzoeksinstellingen, die tot de top in hun vakgebied behoren. De campussen van nationaal belang, zoals het Bioscience Park te Leiden, TU Delft Science Park en Space Campus Noordwijk, herbergen talrijke start-ups en innovatieve bedrijven. De economische kracht van de provincie Zuid-Holland ligt in deze diversiteit. Wij willen de meest innovatieve regio van Nederland zijn, waarbij we inzetten op de kruisbestuiving tussen de verschillende sectoren. We zetten in op diensten en producten die veel waarde toevoegen.

De economie in Zuid-Holland floreert. Tegelijkertijd bevindt de Zuid-Hollandse economie zich in een omvangrijk vernieuwingsproces. De op fossiele grondstoffen gebaseerde industriële sectoren staan voor een grote transitie.

Ontwrichtende technologische ontwikkelingen, zoals digitalisering, robotisering en 3D-printing veranderen de productieprocessen, verdienmodellen en ons werk, maar kunnen ook veelbelovend zijn. Er zijn 3 thema’s die de verandering van onze economie aanjagen energietransitie, circulair en digitalisering.

Het vermogen om snel op deze ontwikkelingen in te spelen is bepalend voor onze concurrentiekracht. Dit vraagt om een versnelde transitie van de Zuid-Hollandse economie en om een beroepsbevolking met de juiste vaardigheden en kennis. Wij streven naar passend werk voor iedereen. Wij denken daarbij aan alle niveaus. Van ongeschoold, mbo tot en met universitair. Daarnaast zijn een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving, internationale scholen en een goede beroepsbevolking belangrijke factoren voor ons vestigingsklimaat.

Onze aanpak

Innovatie: richting duurzaam en digitaal

 • We bouwen aan een economisch programma dat de innovatieve transitie naar duurzaam, digitaal en circulair stimuleert.
 • We stimuleren ontwikkeling en toepassing van innovaties in het mkb, onder andere met de MIT-subsidieregeling en via nieuwe manieren om kennis te delen.
 • We realiseren omgevingen (zoals fieldlabs, Groene Cirkels, Zandmotor en innovatieprogramma’s) waarin innovatieve producten, processen en diensten in praktijk worden getest. Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waar ondernemers en kennisinstituten elkaar ontmoeten om technologische oplossingen en nieuwe producten te ontwikkelen, te testen, te implementeren en toe te passen.
 • We richten onze inkoop en bedrijfsvoering zo circulair en duurzaam mogelijk in. Ook stimuleren we vanuit ons inkoopbeleid innovaties (als ‘launching customer’) en wegen we arbeidsomstandigheden mee bij selectie van leveranciers.
 • We blijven investeren in onze regionale ontwikkelingsmaatschappij Innovation Quarter (IQ). IQ is uitgegroeid tot een belangrijke uitvoerende organisatie voor Zuid-Holland als het gaat om innovatiestimulering voor onder andere het mkb. De werkgelegenheidseffecten van deze investeringen blijven we publiceren.
 • We werken met de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) aan een regioakkoord om onze digitale concurrentiekracht te versterken. Daarin willen we vooroplopen in Nederland. Transparantie, veiligheid en ruimte voor experimenten zijn de kernwaarden.

Een rijk vestigingsklimaat

 • Wij helpen het Zuid-Hollandse bedrijfsleven bij het vinden van voldoende en gekwalificeerd personeel. Hiervoor voeren wij het zogeheten Human Capital Akkoord uit, waarmee werknemers worden voorbereid op de nieuwe economie. Samen met de Economic Board Zuid-Holland investeren we in een programmateam en zorgen voor cofinanciering van concrete projecten.
 • We stimuleren intensief gebruik van bedrijventerreinen. We kiezen eerst voor herstructureren, pas daarna is uitbreiding of nieuwbouw aan de orde.
 • We blijven ons richten op het transformeren van leegstaande kantoren en winkelpanden of slecht functionerende bedrijventerreinen ten behoeve van woningen of bedrijvigheid.
 • We gaan proactiever sturen met ons ruimtelijk instrumentarium en financiële arrangementen om de juiste economische functie op de juiste plek te krijgen.
 • We handhaven het bestaande ruimtelijk beleid voor alle werklocaties. We zetten ons ruimtelijk instrumentarium in om voldoende ruimte voor bedrijvigheid en werken mogelijk te maken. We stemmen de opgaves voor wonen en werken goed op elkaar af.
 • We hebben oog voor de vitaliteit van binnensteden, die verandert doordat er meer via internet wordt gekocht en consumenten meer een beleving willen ervaren. We handhaven het beleid rondom perifere detailhandelsvestiging.

Erfgoed, cultuur en toerisme

 • We gaan door met onze erfgoedlijnen. Daarnaast moet er ruimte zijn voor andere initiatieven, zoals investeringen in de oude Hollandse steden. We verkennen hoe onze aanpak van erfgoedlijnen kan bijdragen aan de verbinding tussen steden, dorpen en waardevolle landschappen.
 • Bij gebiedsontwikkelingen hebben we oog voor het aanwezige cultureel erfgoed. Het maakt een gebied aantrekkelijk en zorgt voor een eigen identiteit. Bijzondere aandacht is er onder andere voor het behoud van religieus erfgoed, om aan te kunnen sluiten op landelijke programma’s.
 • Erfgoed bestaat niet alleen in de gebouwde omgeving. Ook de typische Zuid-Hollandse landschappen als het kustlandschap, veenweidelandschap, rivierdeltalandschap horen bij ons erfgoed en verdienen het bewaard te worden.
 • We ondersteunen cultuureducatie en bibliotheken, onder andere om kinderen met kunst en cultuur in aanraking te laten komen en laaggeletterdheid te bestrijden.
 • We willen immaterieel erfgoed zoals streektaal en -geschiedenis behouden.
 • Archeologische vondsten maken we zichtbaar voor een breed publiek.
 • Wij willen profiteren van het landelijke spreidingsbeleid voor toerisme door de Zuid-Hollandse identiteit te versterken en (inter)nationaal onder de aandacht te brengen. Een toeristisch gebied en de omgeving ervan mag niet onevenredig veel lijden onder het toerisme. Gemeenten hebben daarbij de ruimte om een afweging te maken, zondagsrust kan daarbij een rol spelen.
 • Waar mogelijk faciliteren we ‘agrotoerisme’.
 • We hechten belang aan duurzaam toerisme. Waar mogelijk zorgen we dat toeristische trekpleisters goed bereikbaar zijn per fiets, wandelend en voor mindervaliden.
 • In 2021 start een nieuwe Europese begrotingsperiode. Bundelen van regionale kracht vergroot de kans op succesvolle subsidie- en investeringsaanvragen. Wij helpen Zuid-Hollandse gemeenten, onderwijsinstellingen en innovatieve projecten hierbij. Wij faciliteren grensoverschrijdende samenwerking, vooral gericht op Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen.

Coalitieakkoord 2019 - 2023

Coalitieakkoord

Download Elke dag beter. Zuid-Holland. Coalitieakkoord 2019 - 2023.