Financiën en organisatie
provinciehuis_financien_en_organisatie

Financiële paragraaf

We hebben een ambitieus programma. De begroting biedt ruimte voor het realiseren van veel van deze ambities, maar dwingt ook tot scherpe keuzes. Uitgangspunt is een solide financieel beleid voor de lange termijn waarbij de lasten voor onze inwoners niet hoger zijn dan strikt noodzakelijk en inkomsten en uitgaven meerjarig structureel in evenwicht zijn. Voor deze bestuursperiode is op dit moment ongeveer €160 miljoen incidentele vrije ruimte beschikbaar. We verbeteren onze financiële planning om zo realistisch mogelijk te begroten. We houden financiële ruimte om in te spelen op actuele ontwikkelingen en nieuwe ambities. Het geld kan immers maar één keer worden uitgegeven en we weten, dat we altijd rekening moeten houden met tegenvallers.

We delen de incidentele vrije middelen nu als volgt toe (bedragen voor de periode 2020 t/m 2023):

 • schone energie (€30 miljoen)
 • concurrerend Zuid-Holland
 • economie (€40 miljoen)
 • concurrerend Zuid-Holland – erfgoed, cultuureducatie/participatie (€25 miljoen)
 • landbouw, natuur en bodemdaling (€5 miljoen)
 • sterke steden en dorpen (€20 miljoen)
 • gezonde leefomgeving (€10 miljoen)
 • zesde gedeputeerde (€1,6 miljoen)
 • en voor de verlaging MRB (€19,6 miljoen).

Het uitgangspunt is dat eerst de beschikbare reserves en vrije ruimte in de programma’s worden ingezet. Daarnaast volgen we het principe ‘oud voor nieuw’ en maken we optimaal gebruik van de mogelijkheid tot cofinanciering. Als laatste mogelijkheid kan vervolgens de vrije ruimte binnen de begroting ingezet worden. We volgen de afspraak ‘eerst een plan, dan pas budget’.

We willen de opcenten niet indexeren, maar als het noodzakelijk is beoordelen we per jaar (vanaf Begroting 2021) of de opcenten met maximaal de inflatiecorrectie moeten worden geïndexeerd.

Financiële spelregels

Eerste aanzet wordt in het voorjaar 2020 besproken met Provinciale Staten alvorens een besluit wordt voorgelegd. Hierbij maken wij in elk geval afspraken over de volgende punten:

 • Maximering van de omvang van onze investeringen en leningen in relatie tot onze inkomsten.
 • We onderzoeken planningsaanpassingen om budget vrij te spelen voor inzet op korte termijn.
 • Budgetten worden door het College vrijgegeven alleen nadat er een realistisch en uitgewerkt plan ten uitvoer ligt.
 • Hoe wij omgaan met mee- en tegenvallers. Daarbij geldt het uitgangspunt dat ambities, mee- en tegenvallers voor de huidige gesloten systemen ’groen’ en ‘mobiliteit’ binnen deze programma’s worden opgevangen.
 • Om plannen beter te toetsen op realisme en onderbouwing, versterken wij de centrale control functie.
 • We gaan uit van indexatie op programmaniveau. Indexatie binnen programma’s vindt alleen plaats als hiervan de noodzaak is aangetoond. Indexatiemiddelen die niet binnen het programma nodig zijn voor indexering vallen vrij aan de algemene middelen.
 • Het is onze ambitie om huidige plannen en daaraan gekoppelde middelen te handhaven. De instroom van investeringsmiddelen voor het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur wordt met 4 jaar verlengd (2034-2039).
 • We zoeken structurele financiering voor langer lopende programma’s.
 • De toekomst van het belastinggebied van de provincie, waaronder de toekomst van de ‘opcenten’.
 • Hoe wij omgaan met reserves en risico- reserveringen. Het gaat ieder geval om vorming, vrijval omvang en risico’s.
 • Meer inzicht in en transparantie over de systematiek van subsidies.

Organisatie

Voor de provincie Zuid-Holland werken veel verschillende mensen. Wij streven voor allemaal naar een modern werkgeverschap. De Zuid-Hollandse organisatie zet samen met haar werknemers in op het vergroten van de slagkracht van de provinciale organisatie. De flexibilisering van werktijden en werklocaties zijn daarbij bespreekbaar. We hebben oog voor een goed personeelsbeleid waarbij instroom, doorstroom en uitstroom van belang zijn, met daarbij inzet op behoud van de instroom van jonge medewerkers (trainees) en behoud van kennis en ervaring in de organisatie. We zetten in op een goede balans tussen jong en oud. We geven jonge talenten een kans om zich te ontwikkelen binnen de organisatie. Zij zijn later ambassadeurs voor Zuid-Holland. Daar- naast lopen we voorop bij het aanbieden van participatiebanen.

We zetten in op een doelgerichte en kostenbewuste organisatie. Het is belangrijk dat we in onze eigen organisatie voldoende kennis en capaciteit hebben om onze taken uit te voeren. We grijpen niet te snel naar tijdelijke teams en contracten maar erkennen dat een flexibele schil nodig is. Zeker voor bijzonder gespecialiseerde kennis blijft inhuur noodzakelijk.

Zuid-Holland is een regenboogprovincie. Wij zijn een diverse en inclusieve organisatie. Racisme, antisemitisme, discriminatie en uitsluiting worden niet getolereerd.

We werken steeds meer opgavegericht en integraal, langs de lijnen van dit akkoord en daarmee werken we aan één uitvoeringsagenda. De Omgevingswet biedt goede mogelijkheden om dit verder te ontwikkelen. Het bestuur en de organisatie trekken hierin samen op.

Digitalisering is een randvoorwaarde voor het goed functioneren van maatschappelijke processen en het ontwikkelen van beleidsterreinen. We zetten in op een open overheid. Bij dit alles worden veiligheid en privacy geborgd en waardevolle data beschermd. De ethiek van de digitalisering is daarbij een belangrijk vraagstuk.


Coalitieakkoord 2019 - 2023

Coalitieakkoord

Download Elke dag beter. Zuid-Holland. Coalitieakkoord 2019 - 2023.