Gezond en veilig Zuid-Holland
ruiterpaden

Gezondheid is een groot goed. De leefomgeving heeft een grote invloed op onze gezondheid, via factoren als luchtkwaliteit, geluidshinder en inrichting van de openbare ruimte.

Zuid-Holland is de drukst bevolkte provincie van Nederland met veel bedrijvigheid. Daardoor staan de gezondheid, onze veiligheid en de leefbaarheid onder druk. We verwachten meer extreem weer. Denk aan langere periodes van droogte, hevige buien en hogere temperaturen. Daar willen we ons beter op voorbereiden. Bedrijven in Zuid-Holland behoren tot de meest innovatieve ter wereld en zijn belangrijk voor onze werkgelegenheid, maar moeten ook veilig zijn met zo min mogelijk uitstoot van gevaarlijke stoffen. We roepen onze bedrijven op om hun innovatiekracht in te zetten voor de gezondheid van onze inwoners.

Het bevorderen van een gezonde en veilige leefomgeving is in de toekomstige Omgevingswet een belangrijk doel. We hebben oog voor de toenemende gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen in onze provincie en dragen bij aan vermindering daarvan. Daar voelt de provincie Zuid-Holland zich vanuit haar rollen en taken verantwoordelijk voor.

Onze aanpak

Vergunningen, toezicht en handhaving

 • We blijven inzetten op onze instrumenten als vergunningverlening, toezicht en handhaving waarmee we zorgdragen voor een goede milieukwaliteit (luchtkwaliteit, bodem, geluid en externe veiligheid) binnen het wettelijk kader.
 • De provincie is bevoegd gezag voor circa 350 industriële bedrijven (BRZO-bedrijven). We willen uitstoot van gevaarlijke stoffen bij deze bedrijven beperken. Van (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen willen we snel helderheid over de risico’s. Daarom gaan we in gesprek met bedrijfsleven, gemeenten, Rijk en Europa voor transparantie en betere wet en regelgeving.
 • We willen een altijd actuele en digitale vergunning, zodat duidelijk is wat bedrijven mogen en aan welke regels moet worden voldaan.
 • De uitvoering van provinciale taken als bevoegd gezag gebeurt door 5 Zuid-Hollandse Omgevingsdiensten. Daar waar dat noodzakelijk is, pakken we als provincie zelf de regie om hier sturing aan te geven en nieuw beleid te ontwikkelen. De Omgevingsdiensten kunnen zich onderling meer specialiseren en samenwerken. Daar sturen we op.
 • De kennis en het netwerk bij de Omgevingsdiensten helpen bij de vormgeving van ons beleid op het gebied van gezonde en veilige leefomgeving, circulaire economie en energietransitie. Zo gaan we samen met de Omgevingsdiensten na in hoeverre we daarvoor vergunningverlening, toezicht en handhaving kunnen inzetten.

Klimaatadaptatie

 • De komende jaren worden veel nieuwe woningen gebouwd. We letten erop dat deze woningen zoveel mogelijk bestand zijn tegen weersextremen.
 • Groen kan ingezet worden om water op te vangen en voor verkoeling te zorgen bij extreme hitte. In 2018 hebben we het voortouw genomen om klimaatadaptief bouwen de standaard te maken, 40 partijen sloten zich hierbij aan, inclusief waterschappen en woningcorporaties. Komende periode gaan we deze plannen verder uitwerken en met elkaar in de praktijk brengen.
 • Aan de hand van zogenaamde stresstesten onderzoeken we hoe onze regio’s om kunnen gaan met weersextremen. We maken ons er sterk voor dat thema’s waar onvoldoende aandacht voor is (bijvoorbeeld hitte en droogte) ook op de agenda komen en dat er maatregelen worden genomen.
 • Inzet op klimaatadaptatie biedt internationale kansen. Zuid-Holland is koploper op het gebied van klimaatadaptatie en dat willen we graag blijven. Dit doen we door te innoveren en het bedrijfsleven in te zetten.
 • We geven zelf het goede voorbeeld: bij de uitvoering van onze eigen projecten hebben we aandacht voor klimaatadaptatie.

Recreatie en leefomgeving

 • Wij willen voldoende recreatiemogelijkheden bieden ’om de hoek’. We bevorderen wandelnetwerken, verbindingen en recreatievaart, zodat inwoners in groene gebieden kunnen rusten, sporten, bewegen en recreëren. We stimuleren meer groen in de steden en op bedrijventerreinen.
 • Sport en bewegen is belangrijk voor de gezondheid. We dragen hieraan bij door investeringen in de kwaliteit van groen, (water)recreatie en de aanleg van noodzakelijke infrastructuur. Ook kan de provincie grote sportevenementen mede mogelijk maken door mee te werken aan verkeersmanagement, bijvoorbeeld voor wielerrondes, rekening houdend met de identiteit van de omgeving.
 • We gaan met gemeenten in gesprek over sporten in de openbare ruimte en verduurzaming van accommodaties. Wij willen dat sport voor alle inwoners dichterbij komt.
 • Voor de waterwegen zorgen we voor betere verbindingen voor recreatief waterverkeer, in het bijzonder in het plassengebied.
 • We verbeteren de ontsluiting van landbouwgebieden zodat stedeling en landbouwer meer met elkaar in contact kunnen komen. Dit biedt tevens kansen voor ontwikkeling van recreatieve voorzieningen die kunnen bijdragen aan werkgelegenheid en bedrijvigheid.
 • We hebben oog voor aanleg en het goed onderhouden van ruiterpaden.
 • De uitstoot van schadelijke stoffen kan soms met gezamenlijke inzet snel worden beperkt. Voorbeeld daarvan is het provinciale verbod op varend ontgassen, waarvan wij vinden dat dit snel landelijk en Europees navolging verdient.
 • Waterkwaliteit in zwemwatervoorzieningen blijft voor ons een belangrijk aandachtspunt.
 • We werken deze ambities voor een veilige en gezonde leefomgeving uit in een programma.

Coalitieakkoord 2019 - 2023

Coalitieakkoord

Download Elke dag beter. Zuid-Holland. Coalitieakkoord 2019 - 2023.