Samen werken aan Zuid-Holland
samen_werken_aan_zuid-holland

Samen geven we vorm aan de identiteit van Zuid‑Holland: veelzijdig, inclusief en vernieuwend. We hebben een duidelijk beeld van waar we heen willen. We nodigen inwoners, mede‑overheden, ondernemers, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties uit om met ons de handen uit de mouwen te steken.

Onze provinciale belangen zijn de basis voor ons handelen, dat gericht is op het leveren van toegevoegde waarde. We kiezen bewust welke rol we het beste kunnen innemen: leiden, regisseren, meewerken, mogelijk maken, kaders stellen en/of handhaven. Een rol kan ook zijn dat we onze deskundigheid actief aanbieden. Onze rol zal op elk thema en/of in elk gebied verschillend zijn. We zijn ons ervan bewust dat we niet iedereen tevreden kunnen stellen. Door helder en transparant te zijn over onze ambities, keuzes en onze rol, verwachten we een stevige basis voor samenwerkingsrelaties te leggen.

We hechten sterk aan een goede samenwerking tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten, tussen coalitie en oppositie. De democratische besluitvorming vindt plaats op basis van meerderheidsbeslissingen met oog voor de belangen van minderheden. Voor een goed werkende democratie zijn lokale en regionale media belangrijk. We gaan door met uitvoering van ingezette projecten en zijn een betrouwbare partner voor andere overheden, onze inwoners en het bedrijfsleven. Waar we voortgang kunnen versnellen, doen we dat zonder zorgvuldige besluitvorming uit het oog te verliezen.

We vinden het belangrijk om sneller tot uitvoering en realisatie te komen. De maatschappelijke dynamiek vraagt van ons een alerte en lerende houding die de energie en het oplossend vermogen uit de samenleving weet te benutten. De opgaven zijn vaak complex. Een aanpak met louter standaardoplossingen en vaste procedures werkt niet.

We betrekken onze inwoners, organisaties en bedrijfsleven vroegtijdig bij besluitvorming. We stellen ons open en met vertrouwen op voor initiatieven vanuit de samenleving. We maken ruimte voor verschil, experimenten en maatwerk.

Juist als we meer inwoners via participatie betrekken bij ons werk, is het van belang dat het politieke primaat voldoende ruimte krijgt en dat deelnemers van tevoren weten hoe hun inbreng wordt gewogen. We communiceren daarom op een begrijpelijk taalniveau met onze inwoners en maken onze genomen besluiten helder en concreet. We hechten belang aan zowel digitale als fysieke participatie.

Participatie verschilt per onderwerp en rol die we als provincie hebben. De volksvertegenwoordiging blijft het laatste woord houden. Wij zijn constructief, maar zijn ook duidelijk als iets niet kan.

We zijn een partner die openstaat voor vernieuwing, die samenwerkt, zich dienstbaar opstelt en ook haar verantwoordelijkheid neemt.

Onze inwoners hebben recht op sterke gemeenten die hun taken goed kunnen uitvoeren, goed samen werken aan bereikbaarheid, woningbouw en economische ontwikkeling. We ondersteunen samenwerking tussen gemeenten. Als een gemeente niet goed presteert en op die manier inwoners benadeelt, kan de provincie ingrijpen.


Coalitieakkoord 2019 - 2023

Coalitieakkoord

Download Elke dag beter. Zuid-Holland. Coalitieakkoord 2019 - 2023.