Schone energie voor iedereen
schone_energie_voor_iedereen

Energie is voor Zuid‑Holland belangrijk. Met veel industrie, de glastuinbouw en onze dichtbevolkte provincie behoren we tot één van de meest energie‑intensieve regio’s van Europa. We hebben altijd op innovatieve manieren in onze energiebehoefte voorzien. Of dat nu de wereldberoemde windmolens zijn of het petrochemische cluster in de Rotterdamse haven.

Er komt een einde aan de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen, die ook een internationale afhankelijkheid creëert en bovendien brengt de verbranding van olie, gas en steenkool te veel CO2 in de atmosfeer. Om in de toekomst onze welvaart te behouden moeten we blijven beschikken over voldoende energie. Met het Klimaatakkoord van Parijs en het voorgestelde nationale Klimaatplan werken we toe naar een samenleving en economie gebaseerd op duurzame energie. De invulling van de maatregelen beoordelen we aan de hand van de mogelijkheden binnen Zuid-Holland. De betaalbaarheid en haalbaarheid voor inwoners zijn hierbij belangrijk.

Wij geven het goede voorbeeld bij energiebesparing, benutten van opwekkansen en het reduceren van CO2-uitstoot. Onze eigen projecten, gebouwen, wegen worden zoveel mogelijk energieneutraal gebouwd en onderhouden. Wij nemen dit mee in onze programmering en aanbestedingen.

De opgave voor Zuid-Holland is in het Klimaatakkoord verdeeld in de thema’s schone energie voor alle gebouwen, elektriciteit, mobiliteit, industriële processen en landbouw en landgebruik. Dat raakt alle inwoners en bedrijven van Zuid-Holland. Het vraagt om actieve inzet op energiebesparing, verduurzaming van bronnen voor warmte en elektriciteit, en het benutten en stimuleren van kansen voor innovatie, circulariteit, economie en voldoende goed opgeleide vakmensen. We hebben een duurzaam en circulair energie- en grondstoffensysteem (onder andere voor stoom, warmte, CO2 en waterstof).

Ons elektriciteitssysteem wordt toegerust op de elektriciteitsbehoefte van de toekomst. Zelfs bij zeer hoge vraag naar elektriciteit moet ons net en de levering betrouwbaar zijn voor inwoners en bedrijven. Onze industrie, gebouwen en glastuinbouw maken werk van energiebesparing. Er wordt efficiënt gebruik gemaakt van geothermie, restwarmte, groene stroom, waterstof en andere duurzame bronnen en energiedragers.

Iedereen kan en doet mee met de energietransitie: van grote steden tot kleine kernen, van corporatiewoningen tot utiliteitsbouw, VvE’s en particuliere woningen, van mkb tot sportvereniging.

We realiseren ons dat veel van onze gemeenten streven om energieneutraal te worden. We ondersteunen dat streven. Maatwerk bepaalt energiemaatregelen op basis van de specifieke behoeften, kansen en kenmerken van onze regio’s binnen de Regionale Energie Strategieën. En wij betrekken daarbij onze inwoners en bedrijven.

Onze aanpak

Elektriciteit

 • Wij blijven ons voor alle sectoren inzetten voor besparing op de elektriciteitsvraag.
 • Onze huidige afspraken met het Rijk en gemeenten over wind op land voeren we uit, uiterlijk in 2023 is de opgave gereed.
 • We leveren een bijdrage aan de doelstelling van het nationale Klimaatakkoord en stimuleren allereerst de opwek van elektriciteit via zonnepanelen op daken, bedrijventerreinen en bedrijfspanden. We stimuleren plaatsing van zonnepanelen door bedrijven en corporaties conform onze zonneladder, waarbij wij geen voorstander zijn van enkelvoudig ruimtegebruik.
 • Wij stimuleren innovaties die bijdragen aan CO2-vrije elektriciteit. Naast wind en zon denken wij hierbij onder andere aan ultradiepe geothermie, waterstof en getijdenenergie en andere innovatieve vormen en slimme vraag-aanbodmogelijkheden. Biomassacentra- les hebben niet onze voorkeur.
 • Energieopwekking uit wind op land heeft onze laatste voorkeur. Wij actualiseren onze plaatsingsvisie voor windmolens met de volgende voorwaarden: er is lokaal draagvlak; windmolens worden opgesteld in lijnopstelling langs infrastructuur en grote open wateren; geen plaatsing in het Groene Hart, Hoeksche Waard, Midden-Delfland en natuurgebieden en omwonenden moeten kunnen meedelen in de opbrengsten van windmolens. Daarbij laat de provincie ruimte om te onderzoeken of bestaande locaties –zoals vastgelegd in ons omgevingsbeleid– kunnen worden uitgebreid.
 • Met het Rijk en provincies gaan wij in overleg hoe wij gezamenlijk die duurzame elektriciteitsdoelstellingen voor de lange termijn halen.
 • De energietransitie in de regio krijgt vorm in 7 Regionale Energie Strategieën (RES’en), waaraan gemeenten, provincie en andere stakeholders samenwerken aan concretisering van het opwekken van elektriciteit en benutten van warmtebronnen. We ondersteunen de ontwikkeling van RES’en met kennis, door partijen bij elkaar te brengen en de inzet van gebiedsadviseurs.
 • Wij stimuleren actieve participatie door lokale initiatieven en helpen hen om in dit speelveld als professional te kunnen acteren. Onze inwoners worden zo mede-eigenaar van maatregelen die bijdragen aan de energietransitie.

Gebouwde omgeving

 • We stimuleren als eerste het besparen op de elektriciteits- en warmtevraag van gebouwen.
 • Bij de verduurzaming van bestaande bouw zetten we in op het versnellen van besparen, isoleren en zoveel mogelijk eigen opwek van elektriciteit en warmte, het ligt voor de hand om voor aanvullende warmte te kijken naar warmtenetten waar mogelijk.
 • Nieuwbouw wordt energieneutraal gebouwd, zolang het de hoeveelheid en het tempo van woningbouw niet belemmert.
 • Wij werken aan een publiek beheerd warmte- transportnet voor het stedelijk deel van Zuid-Holland. Restwarmte, geothermie en aquathermie zijn hiervoor de voornaamste bronnen. Wij stimuleren de industrie te vergroenen zodat ook restwarmte een duurzame herkomst heeft.
 • Samen met gemeenten brengen wij de warmtebehoefte van inwoners en tuinbouw in kaart en maken we warmtetransitievisies.
 • We zijn geen voorstander van nieuwe aardgasboringen en winning van schaliegas en maken ons hard voor een stapsgewijze afbouw van de huidige aardgaswinning.

Industrie en energie-innovatie

 • We ondersteunen andere partijen ten behoeve van het Haven Industrieel Complex bij het verder ontwikkelen van een duurzaam energie- en grondstoffensysteem (onder ander met stoom, warmte, CO2 en waterstof naast elektriciteit).
 • We onderzoeken de mogelijkheid van aangescherpte normen van de vergunningen voor de industrie op Beste Beschikbare Technieken voor klimaataantastende en milieuverontreinigende stoffen.
 • Voor de verduurzaming van onze industrie zetten wij onder andere in op opwekking van elektriciteit door middel van windturbines op zee en faciliteren wij actief de benodigde ruimtelijke behoeften voor aanlanding, opslag en conversiefaciliteiten.
 • We stimuleren daarnaast pilots en opschaling voor de ontwikkeling van een duurzaam en slim energiesysteem in Zuid-Holland.
 • We zullen ons inzetten om bij industriële processen vrijkomende CO2 uit de industrie circulair te gebruiken, bijvoorbeeld in de glastuinbouw.
 • Wij faciliteren wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe duurzame energiedragers, -bronnen en -technieken.
 • Een warmtenet mag geen perverse prikkels creëren die energiebesparing remmen en blijvende afhankelijkheid van fossiele bronnen creëren.

Coalitieakkoord 2019 - 2023

Coalitieakkoord

Download Elke dag beter. Zuid-Holland. Coalitieakkoord 2019 - 2023.