Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
sterke_steden_en_dorpen_in_zuid-holland

Zuid‑Holland is een strategisch gelegen delta die altijd mensen heeft aangetrokken. Langs de waterwegen zijn krachtige handelssteden en dorpen ontstaan met elk een uniek profiel. Onze steden zijn ontmoetingsplaatsen voor mensen en ideeën. Stad en land raken steeds sterker met elkaar verbonden. Ons landelijke gebied met zijn dorpen is meer dan ooit een proeftuin voor nieuwe oplossingen op terreinen als klimaat, energie en voedsel. Onze regio trekt kenniswerkers, bedrijven, toeristen en studenten van over de hele wereld. In onze provincie vind je dan ook aantrekkelijke en leefbare steden en dorpen met een eigen identiteit waar iedereen zich thuis kan voelen.

Zuid-Holland moet in het komende decennium een fors aantal woningen bouwen en de bestaande woonvoorraad verduurzamen. Onze uitdaging is om daarbij een gezonde, sociale en duurzame leefomgeving te realiseren. Bebouwd gebied moet klimaatadaptief ingericht worden. Tegelijkertijd moet de snelheid van woningbouw omhoog zodat al onze inwoners een passende en betaalbare woning kunnen vinden. Versnelling van woningbouw moet hand in hand gaan met investeringen in passende mobiliteitsvoorzieningen.

In het landelijk gebied is behoud van voorzieningen en leefbaarheid de uitdaging. Er wordt een goede en integrale afweging gemaakt tussen landschappelijk belang en ruimte voor woningen en bedrijven. We kiezen primair voor bouwen in bestaand bebouwd gebied.

Waardevolle landschappen zoals het Groene Hart (inclusief De Waarden), Midden-Delfland, en de kust worden zoveel mogelijk beschermd.

Onze opgave is regie te voeren op versnelling van de woningbouw met waarborg voor ruimtelijke en sociale kwaliteit.

Onze aanpak

Versnellen woningbouw

 • We kijken welke wetten en regels in de weg zitten bij de versnelling van woningbouw en nemen belemmeringen weg waar mogelijk. We zetten onze ruimtelijke bevoegdheden en instrumenten in.
 • We staan toe dat gemeenten meer woningen mogen inplannen dan nodig is volgens de woningbehoeftevoorspellingen. Zo voorkomen we dat er te weinig woningen worden gebouwd als plannen uitvallen of vertragen.
 • We helpen gemeenten met kennis en expertise bij het vernieuwen van verouderd woningaanbod, bedrijventerreinen en slechtlopende winkelcentra.
 • We stimuleren innovatie in de bouwsector. Daarvoor doen we onderzoek naar onder andere nieuwe materialen, flexibele bouwvormen (waaronder prefab woningen) en circulair bouwen.
 • We kijken samen met de bouwsector hoe zij aan voldoende personeel kunnen komen.
 • Waar het niet mogelijk is woningbouw te realiseren binnen bestaand stedelijk gebied wordt gezocht naar ruimte daarbuiten, zoals nu ook al gewerkt wordt aan Valkenburg.

Afspraken maken met regio’s

 • We sturen op een passend woningaanbod voor alle doelgroepen: starters, gezinnen, ouderen, doorstromers, studenten, arbeidsmigranten en statushouders. Bij het woningaanbod kijken we naar zowel koop- als huuraanbod, zowel langetermijnhuur als tijdelijke huur (flexwonen). Extra aandacht krijgt de sociale huur en het middensegment.
 • We maken voor de totale provincie een overzicht van alle woontypen, bestaande en toekomstige vraag. We actualiseren de woonbarometer. Aan de hand daarvan maken we afspraken met regio’s over de bouw van nieuwe woningen.
 • We willen dat sociale woningen goed verdeeld zijn over de gemeenten. Dit doen we door met regio’s tot bindende afspraken te komen, zoals in het Regioakkoord Nieuwe Woning- marktafspraken Regio Rotterdam gedaan is.
 • We staan open voor verevening van de bouwopgave bij afstemming tussen gemeenten.
 • We werken aan integrale woon-/bedrijvenakkoorden per regio zodat wonen en werken een plek hebben in onze provincie. Huidige plannen moeten zoveel mogelijk doorgang vinden. We maken afspraken met gemeenten, woningbouwcorporaties en de bouwsector (Neprom en Bouwend Nederland) over plannen voor de toekomst.
 • Gemeenten en bedrijven zijn verantwoordelijk voor een goede huisvesting van tijdelijke werknemers zoals arbeidsmigranten. Samen met gemeenten brengen we in kaart welke woningen hiervoor nodig zijn, en nemen dit op in regioafspraken.

Leefomgeving

 • Bij nieuwbouw benutten we de bestaande ruimte slimmer. Bij voorkeur bouwen we binnen bewoond gebied op locaties die goed bereikbaar zijn per OV, fiets en weg. Hierbij kijken we ook naar mogelijkheden op oude bedrijventerreinen.
 • We zetten in op een klimaatbestendige omgeving door het stimuleren van voldoende groen en water in en om woonwijken.
 • We maken afspraken over verduurzaming van bestaande woningen, richting energieneutraal.
 • We zorgen voor voldoende afstand tussen woningen en bedrijvigheid om milieu- en geluidshinder te voorkomen, bijvoorbeeld van spoor en industrie. Wij gaan hierover met het Rijk het gesprek aan om tot keuzes te komen.

Coalitieakkoord 2019 - 2023

Coalitieakkoord

Download Elke dag beter. Zuid-Holland. Coalitieakkoord 2019 - 2023.