Versterken natuur in Zuid-Holland
versterken_natuur_in_zuid-holland_landingspagina

De combinatie van het kenmerkende kust‑, veenweide‑ en rivierdeltalandschap, waarin steden en landschap met elkaar verweven zijn, maakt onze provincie veelzijdig en uniek. Een typisch Hollands landschap met koeien in de wei en met belangrijke leefgebieden voor plant‑ en diersoorten.

Ons landschap en de biodiversiteit staan onder druk door het groeiend aantal inwoners, economische ontwikkeling, bodemdaling en de klimaatverandering. Er is behoefte aan meer ruimte voor woningen en bedrijvigheid. Die ruimte is door een uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op het moment niet meer voorhanden. We zoeken naar een gezonde leefomgeving waarbij duurzame, economische dynamiek en ecologische groei in balans zijn.

De landbouwsector, op veel plaatsen drager van het landschap, heeft te kampen met bodemdaling en druk op schaalvergroting vanuit de wereldmarkt. Ook verstedelijking en oprukkende bedrijvigheid zetten druk op het open landschap.

Tegelijkertijd groeit het besef dat een aantrekkelijk landelijk gebied een belangrijke vestigingsfactor is voor mensen en bedrijven en een essentieel onderdeel van de leefomgevingskwaliteit voor inwoners, werknemers, recreanten en toeristen.

Onze aanpak

Vitale landbouw

 • De landbouw is een belangrijke sector omdat deze zorgt voor onze voedselproductie. We zijn trots op onze boeren en we zien dat ze van alle kanten onder druk staan: een veranderend klimaat, bodemdaling, afnemende biodiversiteit en economische concurrentie. We gaan in gesprek met de sector en andere betrokken partijen over hun toekomstperspectief. Daarbij zoeken we nadrukkelijk naar nieuwe verdienmodellen en innovatieve oplossingen.
 • Samen met de veehouders en akkerbouwers werken we aan diverse opgaves. Daaronder vallen in ieder geval circulaire landbouw, de biodiversiteit en de uitwerking van het nog vast te stellen Klimaatakkoord. De boeren maken zelf als ondernemers keuzes, want zij kennen hun markt. Wij zetten de uitwerking van de InnovatieAgenda Duurzame Landbouw voort. Het Rijk stelt forse financiën beschikbaar richting een klimaatneutrale agrarische sector. Wij gaan samen met de sector en andere partners kijken naar het verbinden van klimaatdoelen aan opgaves zoals bodemdaling, nieuwe verdienmodellen voor boeren en teelt van innovatieve producten.
 • Samen met veehouders zetten we ons in voor dierenwelzijn.
 • We versterken het ketenbeheer in de voedselproductie, onder andere door samenwerking met lokale voedselproducenten zoals in de ‘Groene Cirkels’ en de ‘Voedselfamilies’.
 • We onderzoeken de mogelijkheid om biodiversiteit te versterken, onder andere via een programma boerenlandvogels.
 • Overlast van in het wild levende dieren bestrijden we op de meest diervriendelijke manier. Daar waar wij hier over gaan zetten we in op steeds verder terugdringen van het gebruik van insecticiden. Innovatie is ook hierbij belangrijk.

Gezonde en beleefbare natuur

 • We willen de doelen behalen van het Natuurpact uit 2013 en de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natuurnetwerk Nederland (NNN). Daartoe gaan we verder met natuurontwikkeling en kennisontwikkeling, waarvoor we samenwerking blijven zoeken met kennisinstellingen en Terrein Beherende Organisaties.
 • We behouden en beschermen de Natura2000-gebieden. Wij willen hier geen ontwikkeling of uitbreiding van (recreatie)huizen of bedrijfshuisvesting.
 • We onderzoeken de mogelijkheid voor een programma ‘investeren in klimaat en groen’. Door bundeling van middelen en kennis uit verschillende programma’s en sectoren stimuleren wij integrale gebiedsontwikkeling.
 • We willen meer biodiversiteit in onze provincie. We bekijken de mogelijkheden om onze infrastructuur hierop aan te passen, zoals bermbeleid. We stimuleren Zuid-Hollanders om in hun dagelijkse leefomgeving bijdrages te leveren aan de versterking van de biodiversiteit, zoals bijenkasten, minder tuintegels en groene daken.
 • We onderzoeken de mogelijkheid om in het landelijk gebied meer ruimte te voorzien voor bomen zonder dat het ten koste gaat van het open gebied en de boerenlandvogels.
 • Natuureducatie, speelnatuur en activiteiten als ‘Kijken bij de boer’ versterken de betrokkenheid van onze inwoners bij de natuurlijke omgeving.

Leven met water en bodemdaling

 • Waterwegen zijn ook ecologische structuren. Zuid-Holland verenigt - samen met betrokken overheden - de aanpak van oevers, bodem en waterwegen in een integraal programma, gericht op versterking van biodiversiteit.
 • We werken samen met de waterschappen aan de uitvoering van het Deltaprogramma op onder andere zoetwater en waterveiligheid.
 • We werken samen met de drinkwaterbedrijven om voldoende drinkwater voor onze inwoners te garanderen.
 • Het Kierbesluit Haringvliet versterkt de biodiversiteit door het binnen laten van zout water. In dit gebied blijven wij ons inspannen voor voldoende zoet water voor de landbouw.
 • In ons deltagebied zetten we in op grootschalige natuurontwikkeling die kansen biedt voor (kust)landschap, flora, fauna en biodiversiteit, vooral in Nationaal Park Hollandse Duinen en NL Delta Biesbosch-Haringvliet. Wij kijken naar mogelijke kustontwikkelingen voor veiligheid en natuur, zoals de succesvolle Zandmotor.
 • Bodemdaling in het bebouwd gebied en van de veengronden van het Groene Hart is een probleem met grote gevolgen. Behoud van het veenweidegebied als cultuurhistorisch landschap en als gebied voor landbouw vraagt extra inzet in het kader van binden van CO2, natuurbehoud en beperking van de bodemdaling.
 • We werken aan een nieuw programma bodemdaling en betrekken daarbij de kennisinstellingen en andere partijen zoals afgesproken in de Regio Deal bodemdaling Groene Hart. Ook het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) betrekken we bij deze problematiek.

Coalitieakkoord 2019 - 2023

Coalitieakkoord

Download Elke dag beter. Zuid-Holland. Coalitieakkoord 2019 - 2023.