Interactieve atlassen en kaartenAlgemeen overzicht

Afbeelding kaart Algemeen overzicht - basis - Zuid-Holland

Deze atlas toont de topografie van de provincie Zuid-Holland. Wanneer wordt gekozen voor de ondergrond luchtfoto's, verschijnt na een aantal malen inzoomen de luchtfoto van het geselecteerde gebied.

Bedrijventerreinen

Atlas bedrijventerreinen

Deze atlas toont alle bedrijventerreinen en kantoorlocaties in Zuid-Holland die groter zijn dan 1 hectare. U kunt zoeken naar een terrein op basis van bepaalde criteria.

Bodem

Atlas bodem

De Bodematlas laat de ondergrondkwaliteiten zien in de provincie Zuid-Holland. Deze zijn ingedeeld in productie-, draag-, informatie- en regulatiekwaliteiten.

Cultuurhistorie

Atlas cultuurhistorie

Alle provinciale gegevens van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) in Zuid-Holland worden op deze atlas getoond. Het gaat bijvoorbeeld om archeologische waarden, molens, bijzondere landschappen etcetera.

Fietsen

Atlas fietsen

De fietsviewer geeft inzicht in het fietsareaal van de provincie. Meer weten? Kijk op www.zuid-holland.nl/fiets.

Geluidscontouren

Atlas geluidscontouren

Deze atlas laat geluidscontouren zien langs provinciale wegen in Zuid-Holland en toont achterliggende informatie over schermen, verkeersintensiteiten en maximum snelheden.

Infrastructuur

Atlas infrastructuur

In deze atlas vindt u de infrastructuur van de provincie Zuid-Holland, met N-wegen en de aangewezen ligplaatsen.

Klimaatatlas

Klimaatatlas

Deze atlas geeft gedetailleerd inzicht in de klimaateffecten van de provincie over de thema's wateroverlast, hitte, droogte, overstromingen, bodemdaling en biodiversiteit en wordt gebruikt ten behoeve van het DPRA.

Klimaateffect

Atlas klimaateffect

Deze atlas laat de klimaatverandering zien in de provincie Zuid-Holland.

Ligplaatsenbeleid

Atlas ligplaatsenbeleid

In deze atlas vindt u de locaties waar het ligplaatsenbeleid van toepassing is.

Luchtkwaliteit

Atlas luchtkwaliteit

In de atlas is de luchtkwaliteit langs wegen opgenomen. Deze wordt jaarlijks berekend in de nationale monitoring NSL.

Luchtvaartbeperkingen

Atlas luchtvaartbeperkingen

Op deze kaart vindt u de luchtvaartbeperkingen nieuwe luchthavens en het tijdelijke en uitzonderlijk gebruik van een terrein voor luchtvaart.

N-wegen

Atlas N-wegen

Deze kaart toont de bestaande N-wegen in de provincie.

Natura 2000

Atlas Natura 2000

Deze atlas toont de 23 Natura 2000 gebieden gelegen in Zuid-Holland. De lidstaten van de Europese Unie (EU) werken samen om de zeer gevarieerde en rijke natuur in Europa te beschermen.

Natuurbeheerplan

Atlas natuurbeheerplan

Deze atlas toont onder andere het natuurbeheerplan, opvanggebieden voor winterganzen en agrarische gebieden met natuurlijke handicaps.

Natuurnetwerk Nederland

Atlas Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS)

Deze atlas laat zien hoe het staat met de bestaande en de aanleg van toekomstige natuurgebieden in Zuid-Holland.

Onroerend goed

Atlas onroerend goed

De provincie Zuid-Holland verkoopt gronden die niet meer nodig zijn voor de invulling van provinciale beleidsdoelen en gronden met een natuurdoelstelling en/of recreatiedoelstelling.

Risicokaart

Atlas risicokaart

Deze kaart toont informatie over bijvoorbeeld transporten met gevaarlijke stoffen, bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken of de aanwezigheid van een LPG-tankstation. Maar ook over risico's van overstroming.

Signaleringskaart bodem en ondergrond

Signaleringskaart bodem en ondergrond

De signaleringskaarten zijn ontwikkeld ter signalering en agendering van de bodem en ondergrond in ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. In één oogopslag kunt u per thema zien wat er op gebiedsniveau speelt.

Stiltegebieden

Atlas stiltegebieden

Deze atlas toont de door de provincie aangewezen en beschermde, veelal agrarische- of natuurgebieden die verspreid liggen door heel Zuid-Holland.

Strategisch zoet grondwater (indicatief)

Strategisch zoet grondwater

In de atlas kunt u de strategisch zoetgrondwatergebieden (indicatief) vinden. Deze zijn gecombineerd met de grondwaterbeschermingsgebieden en de globale drinkwater winningslocaties.

Walstroom

Atlas walstroom

Deze kaart toont walstroomlocaties.

Warmtetransitie

Atlas warmtetransitie

In de atlas kunt u per gebied zien wat de situatie is, bijvoorbeeld welke huizen er staan, wat het energieverbruik is, of de leidingen aan vervanging toe zijn, welke kansen er zijn voor duurzame energiebronnen.

Windenergie

Atlas locaties windenergie

Wind als energiebron levert een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van ons energiegebruik. Voor Zuid-Holland is de ambitie om hiervan 735,5 MW aan windturbines te plaatsen. Zie hier de huidige stand van zaken.

Uitvoeringsprogramma Netwerk Natuur ZH

UPG_Netwerk_natuur_Zuid-Holland

Deze atlas geeft de projecten binnen het Uitvoeringsprogramma Netwerk Natuur Zuid-Holland weer. Deze projecten vormen samen met de reeds bestaande natuur het Natuurnetwerk Nederland in Zuid-Holland.