Interactieve atlassen en kaarten
Algemeen overzicht

Overzicht-Zuid-Holland

Deze atlas toont de topografie van de provincie Zuid-Holland. Wanneer wordt gekozen voor de ondergrond luchtfoto's, verschijnt na een aantal malen inzoomen de luchtfoto van het geselecteerde gebied.

Bedrijventerreinen

bedrijventerreinen-klein

Deze atlas toont alle bedrijventerreinen en kantoorlocaties in Zuid-Holland die groter zijn dan 1 hectare. U kunt zoeken naar een terrein op basis van bepaalde criteria.

Bodem

Bodematlas

De Bodematlas laat de ondergrondkwaliteiten zien in de provincie Zuid-Holland. Deze zijn ingedeeld in productie-, draag-, informatie- en regulatiekwaliteiten.

Cultuurhistorie

cultuurh

Alle provinciale gegevens van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) in Zuid-Holland worden op deze atlas getoond. Het gaat bijvoorbeeld om archelogische waarden, molens, bijzondere landschappen etcetera.

Geluidscontouren

geluid

Deze atlas laat geluidscontouren zien langs provinciale wegen in Zuid-Holland en toont achterliggende informatie over schermen, verkeersintensiteiten en maximum snelheden.

Gouwe Wiericke en Venen

gouwewiericke

Deze atlas toont een uitgebreid overzicht per gebied.

Leefstijl

leefstijlatlas

De Leefstijlatlas beschrijft 7 recreantenprofielen, gekoppeld aan verschillende belevingswerelden.

Ligplaatsenbeleid

ligplaatsen

In deze atlas vindt u de locaties waar het ligplaatsenbeleid van toepassing is.

Luchtvaartbeperkingen

luchtvaart

Op deze kaart vindt u de luchtvaartbeperkingen nieuwe luchthavens en het tijdelijke en uitzonderlijk gebruik van een terrein voor luchtvaart.

N-wegen

N-wegen

Deze kaart toont de bestaande N-wegen in de provincie.

Natura 2000

natura2000

Deze atlas toont de 23 Natura 2000 gebieden gelegen in Zuid-Holland. De lidstaten van de Europese Unie (EU) werken samen om de zeer gevarieerde en rijke natuur in Europa te beschermen.

Natuurbeheerplan

natuurbeheerplan

Deze atlas toont onder andere het natuurbeheerplan, opvanggebieden voor winterganzen en agrarische gebieden met natuurlijke handicaps.

Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS)

eco

Deze atlas laat zien hoe het staat met de bestaande en de aanleg van toekomstige natuurgebieden in Zuid-Holland.

Onroerend goed

Onroerend goed

De provincie Zuid-Holland verkoopt gronden die niet meer nodig zijn voor de invulling van provinciale beleidsdoelen en gronden met een natuurdoelstelling en/of recreatiedoelstelling.

Recreatiegebieden

Recreatiegebieden

De provincie heeft recratiegebieden in beheer waar u onder andere kunt fietsen, wandelen of kunt zwemmen.

Risicokaart

risicokaart

Deze kaart toont informatie over bijvoorbeeld transporten met gevaarlijke stoffen, bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken of de aanwezigheid van een LPG-tankstation. Maar ook over risico's van overstroming.

Samenleving

samenleving

Hoe verhouden de Zuid-Hollandse wijken zich tot elkaar? De Wijkenatlassen bevatten diverse kaarten om de vergelijking te maken.

Stiltegebieden

stiltegebieden

Deze atlas toont de door de provincie aangewezen en beschermde, veelal agrarische- of natuurgebieden die verspreid liggen door heel Zuid-Holland.

Walstroom

walstroom

Deze kaart toont walstroomlocaties.

Netwerken

netwerken

Deze atlas toont de mobiliteitsnetwerken, de infrastructuurprojecten (nieuwe infra en beheer- en onderhoud) en budgetreserveringen van de provincie Zuid-Holland.

Klimaateffect

atlas-klimaat

Deze atlas laat de klimaatverandering zien in de provincie Zuid-Holland.