Interactieve atlassen en kaarten
Algemeen overzicht

Overzicht-Zuid-Holland

Deze atlas toont de topografie van de provincie Zuid-Holland. Wanneer wordt gekozen voor de ondergrond luchtfoto's, verschijnt na een aantal malen inzoomen de luchtfoto van het geselecteerde gebied.

Bedrijventerreinen

bedrijventerreinen-klein

Deze atlas toont alle bedrijventerreinen en kantoorlocaties in Zuid-Holland die groter zijn dan 1 hectare. U kunt zoeken naar een terrein op basis van bepaalde criteria.

Bodem

Bodematlas

De Bodematlas laat de ondergrondkwaliteiten zien in de provincie Zuid-Holland. Deze zijn ingedeeld in productie-, draag-, informatie- en regulatiekwaliteiten.

Cultuurhistorie

cultuurh

Alle provinciale gegevens van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) in Zuid-Holland worden op deze atlas getoond. Het gaat bijvoorbeeld om archelogische waarden, molens, bijzondere landschappen etcetera.

Geluidscontouren

geluid

Deze atlas laat geluidscontouren zien langs provinciale wegen in Zuid-Holland en toont achterliggende informatie over schermen, verkeersintensiteiten en maximum snelheden.

Gouwe Wiericke en Venen

gouwewiericke

Deze atlas toont een uitgebreid overzicht per gebied.

Infrastructuur

Overzicht infrastructuur in Zuid-Holland

In deze atlas vindt u de infrastructuur van de provincie Zuid-Holland, met N-wegen en de aangewezen ligplaatsen.

Klimaateffect

atlas-klimaat

Deze atlas laat de klimaatverandering zien in de provincie Zuid-Holland.

Leefstijl

leefstijlatlas

De Leefstijlatlas beschrijft 7 recreantenprofielen, gekoppeld aan verschillende belevingswerelden.

Ligplaatsenbeleid

ligplaatsen

In deze atlas vindt u de locaties waar het ligplaatsenbeleid van toepassing is.

Luchtvaartbeperkingen

luchtvaart

Op deze kaart vindt u de luchtvaartbeperkingen nieuwe luchthavens en het tijdelijke en uitzonderlijk gebruik van een terrein voor luchtvaart.

N-wegen

N-wegen

Deze kaart toont de bestaande N-wegen in de provincie.

Natura 2000

natura2000

Deze atlas toont de 23 Natura 2000 gebieden gelegen in Zuid-Holland. De lidstaten van de Europese Unie (EU) werken samen om de zeer gevarieerde en rijke natuur in Europa te beschermen.

Natuurbeheerplan

natuurbeheerplan

Deze atlas toont onder andere het natuurbeheerplan, opvanggebieden voor winterganzen en agrarische gebieden met natuurlijke handicaps.

Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS)

eco

Deze atlas laat zien hoe het staat met de bestaande en de aanleg van toekomstige natuurgebieden in Zuid-Holland.

Netwerken

netwerken

Deze atlas toont de mobiliteitsnetwerken, de infrastructuurprojecten (nieuwe infra en beheer- en onderhoud) en budgetreserveringen van de provincie Zuid-Holland.

Onroerend goed

Onroerend goed

De provincie Zuid-Holland verkoopt gronden die niet meer nodig zijn voor de invulling van provinciale beleidsdoelen en gronden met een natuurdoelstelling en/of recreatiedoelstelling.

Risicokaart

risicokaart

Deze kaart toont informatie over bijvoorbeeld transporten met gevaarlijke stoffen, bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken of de aanwezigheid van een LPG-tankstation. Maar ook over risico's van overstroming.

Signaleringskaart bodem en ondergrond

Signaleringskaart_bodem_en_ondergrond

De signaleringskaarten zijn ontwikkeld ter signalering en agendering van de bodem en ondergrond in ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. In één oogopslag kunt u per thema zien wat er op gebiedsniveau speelt.

Stiltegebieden

stiltegebieden

Deze atlas toont de door de provincie aangewezen en beschermde, veelal agrarische- of natuurgebieden die verspreid liggen door heel Zuid-Holland.

Walstroom

walstroom

Deze kaart toont walstroomlocaties.

Windenergie

Windenergielocaties

Wind als energiebron levert een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van ons energiegebruik. Voor Zuid-Holland is de ambitie om hiervan 735,5 MW aan windturbines te plaatsen. Zie hier de huidige stand van zaken.