ToekomstAgenda: LangetermijnonderzoekenToekomstAgenda

De samenleving verandert in een hoog tempo. Nederland staat voor grote maatschappelijke transitieopgaven rond energie, klimaatverandering en voedsel. Daarbovenop heeft het coronavirus ons in de greep: het heeft een grote impact op ons doen en laten. Het virus heeft een versnelling gegeven op digitaal werken, de betekenis van data en kennisaanbod.

Kunstmatige intelligentie is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Sommige ontwikkelingen hebben een disruptief karakter en vragen om kennis en oplossingen die minder voor de hand liggen en meer een focus hebben op de (middel)lange termijn.

De provincie werkt samen met haar partners aan maatschappelijke opgaven in een dynamisch krachtenveld. Kennis speelt daarbij een cruciale rol. Om haar kennisfunctie verder te ontwikkelen heeft de provincie ‘Kennis Zuid Holland’ in het leven geroepen, waar trends, onderzoek, ontmoeting en debat centraal staan. Dit helpt de provincie om snel en effectief in te spelen op de opgaven van morgen en overmorgen.

De ToekomstAgenda is een instrument van Kennis Zuid-Holland en faciliteert toekomstonderzoek. Dit type onderzoek richt zich op sectordoorsnijdende maatschappelijke thema’s die op de lange termijn een mogelijk disruptieve sociale, economische of ruimtelijke ontwikkeling te weeg brengen. Dit document geeft een overzicht van de afgeronde, lopende en aankomende toekomstonderzoeken. Ook afgeronde onderzoeken zorgen voor een deel van de agenda: het is de bedoeling om kennis te delen en laten doorwerken in beleid. Het gaat daarbij met name om onderzoeken die in de afgelopen twee jaar zijn afgerond.

Toekomstonderzoek is niet het enige type onderzoek dat de provincie uitvoert of waar zij aan meewerkt. Op de webpagina Toekomstagenda vindt u meer informatie over alle afgeronde en lopende toekomstonderzoeken.

Daarnaast vindt u hier ook een overzicht van andere soorten onderzoek, zoals:

  • beleidsonderzoeken
  • onderzoeksprogramma’s
  • beleidsinformatie maatschappelijke ontwikkelingen
  • strategische verkenningen.

In Bijlage 1 vindt u een compleet overzicht van de activiteiten die onder Kennis Zuid-Holland worden uitgevoerd.

De ToekomstAgenda loopt tot en met 2021. Elk jaar wordt de ToekomstAgenda geactualiseerd. In deze update is de stand van zaken van dit moment te lezen.

Context en werkwijze

Deze update van de ToekomstAgenda bevat beschrijvingen van afgeronde, lopende en aankomende sectordoorsnijdende langetermijnonderzoeken en verkenningen door of met de provincie Zuid-Holland.

De thema’s van onze toekomstonderzoeken hebben een mogelijk disruptief en sectordoorsnijdend karakter. Belangrijke thema’s worden al vroeg gesignaleerd door Team Trends, dat ook onderdeel is van het Kennis Zuid-Holland netwerk. Dit doet Team Trends in samenwerking met kennis- en onderwijsinstellingen en door de rapporten van verschillende planbureaus te monitoren.

De opgaven die uit deze trends naar voren komen en geschikt zijn voor een toekomstonderzoek hebben betrekking op de lange termijn, dus op de periode na 2030. Belangrijk is dat alle thema’s raken aan de schaal, taken en/of rollen van de provincie Zuid-Holland.

Team ToekomstAgenda laat de onderzoeken uitvoeren in samenspraak met andere teams en opgaven binnen de provincie Zuid-Holland. Daarmee hebben toekomstonderzoeken een toegevoegde waarde ten opzichte van bestaand (beleids)onderzoek.

De doorwerking van toekomstonderzoeken is een belangrijk onderdeel van de ToekomstAgenda. Het is belangrijk dat er duidelijke probleemeigenaren zijn die het onderzoek uitgevoerd willen zien en met het resultaat te zijner tijd aan de slag gaan. Alle onderzoeken hebben van te voren een duidelijk plan voor de doorwerking, zodat de kennis terecht komt waar het toegevoegde waarde heeft. Ook voor de doorwerking zorgt de samenwerking binnen Kennis Zuid-Holland voor meer effectiviteit.

Contact

Kennis Zuid-Holland nodigt u uit om mee te denken over de thema’s en opzet van de in 2022 uit te voeren toekomstonderzoeken. Ook zoeken we mede-opdrachtgevers. Voor meer informatie verwijzen wij u naar Kennis Zuid-Holland, te bereiken via . Hier kunt u ook terecht met vragen aan het Team ToekomstAgenda.