Toekomst van werk (Tim de Beer)‘Een concurrerend Zuid-Holland’: het is een van de 8 opgaven waar het coalitieakkoord van de provincie (2019-2023) zich op richt. De provincie streeft naar passend werk voor iedereen. Zuid-Holland heeft een mooie uitgangspositie - alle nationale economische topsectoren zijn in Zuid-Holland aanwezig. Tegelijk staat de economie voor een omvangrijk vernieuwingsproces. Dit heeft ook gevolgen voor de vereiste vaardigheden en kennis van de beroepsbevolking. Hoe staat de Zuid-Hollandse economie in 2030 er voor en in welke mate sluiten vraag en aanbod voldoende op elkaar aan? Onderzoeksbureau SEOR heeft het in 2019 uitgezocht.

De uitkomsten van het onderzoek schetsen een genuanceerd beeld. Over het algemeen lijken de vooruitzichten voorzichtig positief als het gaat om het effect van technologische ontwikkeling op de werkgelegenheid. Techniek leidt bijvoorbeeld tot een hogere arbeidsproductiviteit en daarmee tot een hoger algemeen inkomen. De effecten van technologische en digitale ontwikkeling op ontstaan of teloorgaan van banen verschillen sterk per sector. Hoe dan ook: het aandeel hoger opgeleiden in de werkgelegenheid van de toekomst zal stijgen, ten koste van lager en middelbaar opgeleiden.

SEOR heeft een rapport opgesteld: ‘Toekomst van Werk’. Doorwerking heeft plaatsgevonden binnen het ‘Human Capital Akkoord Zuid-Holland’ Voor geïnteresseerden binnen en buiten de provincie zijn in mei 2019 de bevindingen van het onderzoek gepresenteerd op een Plein1 bijeenkomst getiteld ‘Toekomst van werk’. Financieel-economisch journalist Addy Schulte heeft een ‘long-read’ artikel geschreven.