Verschuivingen in de ruimtevraag en ruimtegebruik in het Zuid-Hollandse netwerk van steden en dorpenNiek Journée en Mariana Faver Linhares

Steeds meer nieuwe maatschappelijke wensen en opgaven concurreren met het bestaande ruimte- en functiegebruik. Binnen onze provinciegrens moeten we voor veel opgaven op dezelfde plek ruimte bieden en daarnaast de mogelijkheid hebben om tussen gewenste functies te kunnen schuiven.

Het toekomstige ruimtegebruik blijft door ontwikkelingen van buitenaf onzeker. Dit vraagt nu en in de toekomst om flexibiliteit in het gebruik van ons grondgebied. Onderzocht wordt hoe binnen het verstedelijkt gebied van de provincie Zuid-Holland optimale condities te scheppen zijn voor de belangrijkste basisfuncties, zodat deze elkaar niet belemmeren maar juist versterken.

Welke ruimtelijke condities kunnen we creëren en/of faciliteren zodat we de mate van flexibiliteit in functieverandering binnen het stedelijk gebied accommoderen en/of vergroten?

Dit onderzoek richt zich op de verandering van specifieke ruimtelijke functies van 1970 tot nu en probeert met toekomstscenario’s een beeld te schetsen voor de komende 50 jaar.

De doorwerking van dit onderzoek vindt plaats door een (digitale) serious game om bewustzijn rondom dit thema te creëren. Een interactieve datavisualisatie in het spel schetst  een beeld van ruimtelijke keuzes die de provincie in het stedelijk netwerk kan maken. In verschillende sessies met regionale partners worden de opbrengsten gedeeld en getoetst. De resultaten worden gepubliceerd en in een slotbijeenkomst breed gedeeld.