Water-Voedsel-Energie-NexusIngrid van Leeuwen

  • Hoe zorgen we in de toekomst voor genoeg en duurzaam geproduceerd water, voedsel én energie?
  • Wat betekent het om ruimte te maken voor energie voor voedselproductie en waterhuishouding?
  • Wat betekent droogte eigenlijk voor energievoorziening?

Zomaar 3 vragen waarin water, voedsel en energie overlap met elkaar hebben. Het zijn problemen die we vaak proberen op te lossen met manieren die we al kennen: als waterprobleem, als energieprobleem of als voedselprobleem.

Zuid-Holland ging op zoek naar slimme én simpele oplossingen waarbij water, voedsel en energie in samenhang bekeken worden. ’Nexus’ wordt dit ook wel genoemd.

In verschillende gebieden van Zuid-Holland zijn in samenwerking met Greenport West-Holland, samenwerkingsverband Groene Hart, onderzoeksprogramma SURF VerDuS en de gemeente Den Haag 4 toekomstdialogen georganiseerd. In deze dialogen is gezocht naar mogelijkheden om water-, voedsel- en energieprofessionals in de toekomst beter te laten samenwerken.

We ontwikkelden dialoogvormen, prikkelden met nexus-blogs en het serious game ‘Vitaal Verknoopt’ en brachten goede voorbeelden samen in de nexus-innovatiewaaier.

Met TNO is op basis daarvan een verdiepende verkenning gedaan naar een nexus-handelingsperspectief voor de provincie in het veenweidegebied en de glastuinbouw.

TNO identificeert de nexus voor de provincie als organisatorische opgave. Handelen naar dit perspectief vraagt veranderingen in politieke mechanismen (meer lange termijn) en organisatorische aanpassingen (meer samenwerking en geen ‘afrekencultuur’ op sectordoelstellingen).

Daarnaast zijn geïntegreerde financiële stromen nodig en aanpassingen in wet- en regelgeving. Geconstateerd wordt dat een integrale kennisinfrastructuur noodzakelijk is, waarin stakeholders actief zijn die dieptekennis en breedtekennis kunnen combineren. De provincie zet het nexusdenken door met ‘nexusvliegwielsessies’ als onderdeel van een gebiedsgerichte aanpak.