PAL-advies: Ladder voor duurzame verstedelijking

Gepubliceerd op 7 september 2015De Ladder voor duurzame verstedelijking vergt een omslag in denken van kwantiteit naar kwaliteit, zo stelt de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) in haar agenderende advies over deze ladder.
Aanleiding voor dit advies is de actuele Rijksevaluatie van de Ladder voor duurzame verstedelijking.

In dit advies komt de PAL tot de volgende 3 aanbevelingen om een goed gebruik van deze Ladder te bevorderen:

  1. Kies als provincie voor een deskundige, samenbindende regierol. Benut de Ladder voor duurzame verstedelijking om onder provinciale regie en door deskundige provinciale inzet samen met lokale overheden te komen tot beter regionaal ruimtelijk beleid en betere ruimtelijke plannen. Maak dit ook concreet, zodat partijen die ruimtelijk iets willen weten waar ze aan toe zijn.
  2. Stimuleer met de Ladder binnenstedelijke verdichting met kwaliteit. Duurzaam stedelijk ruimtegebruik bestrijdt leegstand, bevordert transformatie en innovatie van de bestaande voorraad en staat nieuwe verstedelijking alleen toe als dit in een aantoonbare regionale vraag voorziet. Houd bij het streven naar zuinig en doelmatig ruimtegebruik ook oog voor versterking van de fysieke leefomgevingskwaliteit, waaronder de kwaliteit van het stedelijk water en groen en van het groenblauwe netwerk waar dit zo mogelijk onderdeel van uitmaakt.
  3. Pleit bij het Rijk voor provinciale regie. Pleit hier in het kader van die actuele Rijksevaluatie voor, zodat de provincie haar onafhankelijkheid en ruimtelijke deskundigheid optimaal kan ontwikkelen en inzetten om de ruimtelijke kwaliteit zowel binnen als buiten de stad te versterken. De huidige praktijk en gebrek aan ruimtelijke kwaliteit, onder andere zichtbaar in de vorm van grootschalige leegstand van kantoren en bedrijventerreinen, geeft daar voldoende aanleiding toe.

Volg Pal-voor Groen op Twitter