POP3, 2.7: Samenwerking voor innovaties landbouw, subsidie
Gaat u subsidie aanvragen binnen deze regeling? Lees dan eerst de algemene informatie en voorwaarden op de pagina POP3, uitvoeringsregeling, subsidie.

Achtergrond

Een wezenlijke verandering in de landbouw- en voedselketen is nodig, want de landbouw in Zuid-Holland staat economisch en ecologisch onder druk. Klimaat, luchtkwaliteit, biodiversiteit en een goede boterham voor de boeren vragen om een andere aanpak.

Met de vaststelling van het Ambitiedocument Innovatie Agenda Duurzame Landbouw heeft de Provincie gekozen voor een veranderaanpak met proeftuinen. Voor deze proeftuinen kan subsidie worden aangevraagd uit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP 3).

In het Ambitiedocument Innovatie Agenda Duurzame Landbouw kunt u lezen over de Zuid-Hollandse Voedselfamilies. Bent u benieuwd? Bekijk dan het filmpje van de Zuid-Hollandse Voedselfamilies.

Het totale budget voor deze openstelling is €4.000.000.

Indienen aanvraag

Partijen kunnen subsidie aanvragen in de openstellingsperiode.

Openstellingsperiode: van 4 februari 2019 tot en met 10 april 2019.

Denk bij het aanvragen van de subsidie aan de benodigde voorbereidingstijd voor het gebruik van e-herkenning (dit kan enkele weken duren), het invoeren van uw gegevens via DigiD en het uploaden van verplichte bijlagen. Zie voor meer informatie de pagina 'inloggen, ondertekenen en machtigen'.

Voorwaarden

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient u als aanvrager te voldoen aan enkele minimale voorwaarden, namelijk:

 • het in een projectmatig samenwerkingsverband uitvoeren van een innovatieproject mede ten behoeve van de grondgebonden landbouw
 • de oprichting van een projectmatig samenwerkingsverband, het gezamenlijk formuleren van een projectplan en het in een projectmatig samenwerkingsverband uitvoeren van een innovatieproject mede ten behoeve van de grondgebonden landbouw

Ook is het mogelijk om voor meerdere activiteiten in één keer subsidie aan te vragen. Genoemde activiteiten moeten betrekking hebben op één van de volgende thema’s:

 • verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaarde strategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie
 • beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen of het verminderen van marktfalen
 • maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlakte water en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen
 • behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit

Aanpak

U dient uw aanvraag in via het POP3 webportal. Hier dient u in te loggen met e-herkenning. Hoe u dit kunt aanvragen is te vinden op: www.eherkenning.nl/.

Het opsturen van gegevens als gevolg van een verzoek om aanvullende informatie kunt u eveneens via bovenstaande weblink uitvoeren.

Bij uw aanvraag dient u de volgende bijlagen aan te leveren:

 • Projectplan (zie format onder ‘formulieren’).
 • Begroting.
 • Een verklaring onderneming niet in moeilijkheden.
 • Samenwerkingsovereenkomst.

Voordat uw aanvraag via portaal wordt ingediend is het POP3 team bereid om vooraf te toetsen.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het POP3 team via .

Wet- en regelgeving

Subsidie

Het volgende komt in aanmerking voor bekostiging vanuit de subsidie:

 • Het werven van deelnemers en het schrijven van een projectplan.
 • De coördinatie van het samenwerkingsverband.
 • Het verspreiden van de resultaten van het project.
 • De bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende goederen.
 • De koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa.
 • Adviseurs-, architecten- en ingenieurskosten.
 • Advieskosten duurzaamheid op milieu- en economisch gebied.
 • Kosten voor het opstellen van haalbaarheidsstudies.
 • Operationele kosten voor het testen en ontwikkelen van een innovatie in de praktijk.
 • Verwervings- of ontwikkelingskosten van computersoftware.
 • Verwervingskosten van octrooien, licenties, auteursrechten en merken.
 • Bijdragen in natura voor zover het betreft onbetaalde eigen arbeid, onbetaalde arbeid van vrijwilligers, gronden of onroerende goederen.
 • Personeelskosten.

Beoordeling aanvraag

Uw aanvraag wordt verder beoordeeld op basis van de volgende selectiecriteria:

 • Mate van innovatie (wegingsfactor 4).
 • Mate van effectiviteit van de activiteit (wegingsfactor 3).
 • Mate van haalbaarheid van de activiteit (wegingsfactor 2).
 • Mate van efficiëntie van de uitvoering van de activiteit (wegingsfactor 1).

In het openstellingsbesluit wordt de invulling van bovenstaande criteria verder toegelicht.

Handboek voor aanvragers POP3 subsidie

Het Handboek voor de aanvragers geeft uitleg over de procedures en regelgeving van POP3. Dit handboek kunt u gebruiken als ondersteuning bij de uitvoering van uw project. U kunt het Handboek voor aanvragers POP3 subsidie digitaal raadplegen.

Bijgewerkt