Milieu

De provincie zet zich in voor een veilige en leefbare omgeving voor haar inwoners. De lucht, het water en de bodem zijn van goede kwaliteit, geluidsoverlast wordt zoveel mogelijk teruggedrongen. Risico’s willen wij verbeteren, maar minimaal op het huidige niveau houden. In een goed milieu hebben inwoners voldoende ruimte voor ontspanning en recreatie.

Wat doet de provincie?

De provincie maakt beleid om Zuid-Holland gezond, veilig en schoon te houden. Via de wettelijke milieutaken geluid, lucht en externe veiligheid draagt de provincie bij aan de bescherming van het milieu. De provincie pakt verontreiniging aan en werkt aan de verbetering van het milieu. Het doel is de economie én de milieukwaliteit te versterken. Dit doet de provincie samen met andere overheden en maatschappelijke partners.

Doel

In de Omgevingsvisie staat hoe de provincie duurzaamheid ingebed heeft bij de ontwikkeling van de economie, bereikbaarheid, natuur, recreatie en bij een evenwichtige verdeling van de ruimte. Ook staat erin hoe de provincie de doelstellingen voor luchtkwaliteit, externe veiligheid, geluid en bodemsanering realiseert. Verder beschrijft de visie en de Nota vergunningen, toezicht en handhaving 2018-2021 hoe de omgevingsdiensten de milieutaken uitvoeren.

Duurzaamheid

Duurzaamheid gaat over het beschermen en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving. Bij duurzame ontwikkeling zijn people (welzijn), profit (welvaart) en planet (leefomgeving) in balans, waarbij rekening wordt gehouden met toekomstige generaties en ontwikkelingen.

Om de kwaliteit van onze leefomgeving te beschermen en te versterken is duurzaamheid onderdeel van het beleid voor verkeer en vervoer, economie, energie, groen, water en ruimte. In de Omgevingsvisie en uitvoeringsprogramma’s bij deze beleidsthema’s is de invulling op duurzaamheid verder uitgewerkt.

Nationale Milieudag 2019

Er zijn geen evenementen gevonden in de geselecteerde periode.

Gedeputeerde

Floor-Vermeulen-banner

"Vergunningaanvragen moeten tijdig en zorgvuldig worden afgehandeld. Daarbij is het de uitdaging om tegelijkertijd de economie te bevorderen en het milieu te verbeteren."

Volg @zuid_holland op Twitter

Op onderstaande tijdlijn ziet u tweets van de provincie Zuid-Holland. Kunt u deze tweets niet of moeilijk lezen? Kijk dan op https://twitter.com/zuid_holland.