Milieu

De provincie zet zich in voor een veilige en leefbare omgeving voor haar inwoners. De lucht, het water en de bodem zijn van goede kwaliteit, geluidsoverlast wordt zoveel mogelijk teruggedrongen. Risico’s willen wij verbeteren, maar minimaal op het huidige niveau houden. In een goed milieu hebben inwoners voldoende ruimte voor ontspanning en recreatie.

Wat doet de provincie?

De provincie maakt beleid om Zuid-Holland gezond, veilig en schoon te houden. Via de wettelijke milieutaken geluid, lucht en externe veiligheid draagt de provincie bij aan de bescherming van het milieu. De provincie pakt verontreiniging aan en werkt aan de verbetering van het milieu. Het doel is de economie én de milieukwaliteit te versterken. Dit doet de provincie samen met andere overheden en maatschappelijke partners.

Doel

In de Omgevingsvisie staat hoe de provincie duurzaamheid ingebed heeft bij de ontwikkeling van de economie, bereikbaarheid, natuur, recreatie en bij een evenwichtige verdeling van de ruimte. Ook staat erin hoe de provincie de doelstellingen voor luchtkwaliteit, externe veiligheid, geluid en bodemsanering realiseert. Verder beschrijft de visie en de Nota vergunningen, toezicht en handhaving 2018-2021 hoe de omgevingsdiensten de milieutaken uitvoeren.

Duurzaamheid

Duurzaamheid gaat over het beschermen en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving. Bij duurzame ontwikkeling zijn people (welzijn), profit (welvaart) en planet (leefomgeving) in balans, waarbij rekening wordt gehouden met toekomstige generaties en ontwikkelingen.

Om de kwaliteit van onze leefomgeving te beschermen en te versterken is duurzaamheid onderdeel van het beleid voor verkeer en vervoer, economie, energie, groen, water en ruimte. In de Omgevingsvisie en uitvoeringsprogramma’s bij deze beleidsthema’s is de invulling op duurzaamheid verder uitgewerkt.

Zo werken we aan een gezond en veilig Zuid-Holland

Lees de verhalen van mensen die werken bij omgevingsdiensten. Zij vertellen wat ze doen en hoe ze werken aan een gezonde en veilige leefomgeving.

Chemours

Chemours in Dordrecht is een van de bedrijven die onder het bevoegd gezag van de provincie valt. Het bedrijf maakt onder andere stoffen waardoor producten water- en vetafstotend worden. Handig, maar voor de ontwikkeling ervan zijn PFAS gebruikt. Deze stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid en de omgeving, en breken niet of nauwelijks af in het milieu. Vanwege de schadelijke gevolgen doet de provincie er alles aan om de uitstoot bij Chemours te verminderen.