POP3, 2.1: Kennisoverdracht duurzame innovaties landbouw, subsidie
Gaat u subsidie aanvragen binnen deze regeling? Lees dan eerst de algemene informatie en voorwaarden op de pagina POP3, uitvoeringsregeling, subsidie.

Samenwerking en gezamenlijke inzet is nodig om de negatieve effecten (onder andere verlies biodiversiteit, mindere leefomgevingskwaliteit en achteruitgang in kwaliteit van het cultuurlandschap) te beperken en de positieve ontwikkelingen ( onder andere kringlooplandbouw, een hoog percentage weidegang) verder te ondersteunen. Om de verduurzaming te bereiken is een duurzame innovatieaanpak met proeftuinen nodig voor de lange termijn. De ambitie is: verduurzaming van de landbouwketen en voedselketen met een duurzame innovatieaanpak voor gezond, duurzaam en betaalbaar eten voor iedereen. Dit gebeurt met proeftuinen. Proeftuinen zijn een zichtbare plek waar koplopers in de landbouw- en voedselketen innovaties in de duurzame landbouw uitproberen en ontwikkelen.

Met de vaststelling van het Ambitiedocument Innovatie Agenda Duurzame Landbouw heeft de provincie gekozen voor een veranderaanpak met proeftuinen. Voor deze proeftuinen kan subsidie worden aangevraagd uit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3).

In het Ambitiedocument Innovatie Agenda Duurzame Landbouw kunt u lezen over de Zuid-Hollandse Voedselfamilies. Bent u benieuwd? Bekijk dan het filmpje over de Zuid-Hollandse Voedselfamilies.

Tijdens deze openstelling kan subsidie worden verstrekt voor demonstraties en het verzorgen van trainingen, workshops en coaching aan een groep van landbouwers die actief zijn in de grondgebonden landbouw.

Het totale budget voor landbouw is €350.000.

Indienen aanvraag

Partijen kunnen subsidie aanvragen in de openstellingsperiode.

Openstellingsperiode: van 27 mei 2019 tot en met 20 juni 2019.

In uitzondering op voorgaande openstellingen dient u bij deze openstelling uw aanvraag in bij Bureau Subsidies van de Provincie Zuid-Holland.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’.

Het aanvraagformulier vindt u onder ‘formulieren’ rechts op deze pagina.

Helaas is het e-formulier door omstandigheden nog niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak. Dit formulier wordt zo spoedig mogelijk beschikbaar gesteld. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, dan kunt u met ons contact opnemen via .

Voorwaarden

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient u als aanvrager te voldoen aan enkele minimale voorwaarden die gelden voor Landbouw en Water, namelijk:

 • Uitvoering is nog niet gestart, oftewel er is nog geen financiële overeenkomst gesloten.
 • Subsidie wordt aangevraagd voor activiteiten zoals demonstraties en het verzorgen van trainingen, workshops en coaching aan een groep van landbouwers die actief zijn in de grondgebonden landbouw.
 • Subsidie wordt aangevraagd door degene die de opleiding of andere vorm van kennisoverdracht of voorlichting levert.
 • De activiteiten leiden tot uitwisseling van praktijkrijpe kennis aan grote groepen landbouwers in de grondgebonden landbouw.
 • Ook moet aannemelijk worden gemaakt dat de betreffende activiteiten betrekking hebben op ten minste 1 van de volgende thema’s:
  • Verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaarde strategie met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie.
  • Versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen.
  • Maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen.
  • Behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit.

Een volledig overzicht van de voorwaarden leest u in het openstellingsbesluit van deze regeling, zie ‘wet- en regelgeving’.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het POP3 team via .

Wet- en regelgeving

Subsidie

Het volgende komt in aanmerking voor bekostiging vanuit de subsidie:

 • Personeelskosten voor de uren die besteed zijn aan de uitvoering van de activiteit.
 • Kosten en reiskosten van procesbegeleiders en adviseurs.
 • Huur van ruimten en gebruik bijbehorende faciliteiten.
 • Kosten van drukwerk, mailing en de inrichting van websites gekoppeld aan de activiteit.
 • Kosten van afschrijving, huur of lease voor fysieke investeringen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een demonstratieactiviteit.
 • Eigen arbeid en onbetaalde arbeid van vrijwilligers die nodig is om een demonstratieactiviteit mogelijk te maken.
 • Bijdragen in natura voor zover het betreft onbetaalde eigen arbeid, onbetaalde arbeid van vrijwilligers, gronden of onroerende goederen.

De subsidie bedraagt 80% van de subsidiabele kosten. Enkel projecten van €62.500 of meer komen in aanmerking voor subsidiëring.

Beoordeling aanvraag

Uw aanvraag wordt beoordeeld op kwaliteit. De beste projecten komen voor subsidie in aanmerking, voor zover het beschikbare budget dat toe laat. Hoe u kunt scoren op deze kwaliteitsaspecten staat beschreven in het openstellingsbesluit. Het gaat om aspecten als:

 • Mate van effectiviteit van de activiteit (wegingsfactor 4).
 • Haalbaarheid van de activiteit (wegingsfactor 3).
 • Mate van innovativiteit (wegingsfactor 2).
 • Mate van efficiëntie van uitvoering van de activiteit (wegingsfactor 1).

In het openstellingsbesluit wordt de invulling van bovenstaande criteria verder toegelicht.

Handboek voor aanvragers POP3 subsidie

Het Handboek voor de aanvragers geeft uitleg over de procedures en regelgeving van POP3. Dit handboek kunt u gebruiken als ondersteuning bij de uitvoering van uw project. U kunt het Handboek voor aanvragers POP3 subsidie digitaal raadplegen.

Bijgewerkt