POP3, 2.2: Fysieke investeringen duurzame innovaties landbouw
Achtergrond

Met deze maatregel kan subsidie worden verstrekt voor investeringen ten behoeve van de eerste toepassingen van nieuwe technieken, producten of processen, in agrarische ondernemingen in de grondgebonden landbouw. Tot de grondgebonden landbouw behoren: akkerbouw, opengronds-groenteteelt, vollegronds-tuinbouw, fruit(boom)teelt en melkrundveehouderij. Ook de teelten op of in het water worden tot de grondgebonden landbouw gerekend. Essentieel is dat de agrarische bedrijfsvoering geheel of in overwegende mate niet in gebouwen plaatsvindt. Een landbouwbedrijf met bijvoorbeeld 'vrije uitloop kippen' behoort niet tot de grondgebonden landbouw.

Deze maatregel sluit aan bij het Ambitiedocument InnovatieAgenda Duurzame Landbouw. Met het Ambitiedocument heeft de provincie gekozen voor een veranderaanpak met proeftuinen.

Aanpak

Ter informatie voor de lopende subsidies: informatie over onder andere de voorwaarden, subsidiale kosten en de selectiecriteria kunt u vinden in de betreffende openstellingsbesluiten.

Handboek voor aanvragers POP-3 subsidie

Het handboek geeft uitleg over de procedures en regelgeving van POP-3. Dit handboek kunt u gebruiken als ondersteuning bij de uitvoering van uw project. U kunt het Handboek voor aanvragers POP-3 subsidie digitaal raadplegen.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het POP-3 team via .

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt