POP3, 2.8: Samenwerken in het kader van Europees Innovatie Partnerschap EIP
Deze maatregel is gesloten. De verwachting is dat voor deze maatregel geen openstellingsperiode meer komt in de resterende POP3-periode.

Achtergrond

Het Europese Innovatie Partnerschap voor de landbouw (EIP-AGRI) is een nieuwe aanpak van de Europese Commissie waarbij met Operationele Groepen (samenwerkingsverbanden)  wordt gewerkt. Deze groepen zijn samengesteld uit minimaal één agrarische ondernemer (actief in de grond gebonden landbouw) die kan worden bijgestaan door onderzoekers, adviseurs en andere betrokkenen om zijn/haar vragen zo goed mogelijk te formuleren. De Operationele Groepen stellen een plan op voor het ontwikkelen, testen, aanpassen of uitvoeren van het innovatieve project. In het projectplan moet een beschrijving van de verwachte resultaten opgenomen worden, zoals de bijdrage van het project aan de EIP-doelstelling, de wijze waarop de verworven kennis wordt verspreid en de eventuele verdienmodellen van het project. Een ander belangrijk doel van EIP-AGRI is om een brug te slaan tussen praktijk en onderzoek, zodat de praktische kennis wordt benut en verspreid en de wetenschap beter inspeelt op de behoeften van de boer.

Meer informatie over het EIP vindt u via:

Met de vaststelling van het Ambitiedocument Innovatie Agenda Duurzame Landbouw heeft de Provincie gekozen voor een veranderaanpak met proeftuinen. Voor deze proeftuinen kan subsidie worden aangevraagd uit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP 3).

Het totale budget voor deze openstelling is €200.000.

Indienen aanvraag

Verwachting is dat voor deze maatregel geen openstellingsperiode meer komt  in de resterende POP3 periode.

Voorwaarden

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient u als aanvrager te voldoen aan enkele minimale voorwaarden, namelijk:

 • Uitvoering is nog niet gestart, oftewel er is nog geen financiële overeenkomst gesloten.
 • Uw aanvraag heeft betrekking op het oprichten van een operationele groep.
 • Uw aanvraag heeft betrekking op het gezamenlijk formuleren van een projectplan.
 • De op te richten operationele groep moet naast één agrarische ondernemer bestaan uit ten minste een partij uit de voedselketen of verwerkingsketen. De agrarische ondernemer is niet actief in de grondgebonden landbouw. De partij uit de voedselketen of verwerkingsketen is geen landbouwer.
 • Ook moet aannemelijk worden gemaakt dat de op te richten operationele groep en het te formuleren projectplan betrekking heeft op de thema’s:
  • Verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaarde strategie.
  • Nieuwe marktconcepten.
  • Nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie.
  • Versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen.

Aanpak

U dient uw aanvraag in via het POP3 webportal. Hier dient u in te loggen met e-herkenning. Hoe u dit kunt aanvragen is te vinden op: www.eherkenning.nl/.

Het opsturen van gegevens als gevolg van een verzoek om aanvullende informatie kunt u eveneens via bovenstaande weblink uitvoeren.

Bij uw aanvraag dient u de volgende bijlagen aan te leveren:

 • Projectplan (zie format onder ‘formulieren’).
 • Begroting.
 • Een verklaring onderneming niet in moeilijkheden.
 • Samenwerkingsovereenkomst.

Voordat uw aanvraag via portaal wordt ingediend is het POP3 team bereid om vooraf te toetsen.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het POP3 team via .

Wet- en regelgeving

Subsidie

Het volgende komt in aanmerking voor bekostiging vanuit de subsidie:

 • Kosten voor het werven van deelnemers en het gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op innovatie.
 • Niet verrekenbare of compensabele BTW.
 • Personeelskosten ten behoeve van het werven van deelnemers en het gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op innovatie.

Beoordeling aanvraag

Uw aanvraag wordt verder beoordeeld op basis van de volgende selectiecriteria:

 • Mate van effectiviteit van de activiteit (wegingsfactor 3).
 • Mate van efficiency (wegingsfactor 2).
 • Mate van innovatie van de activiteiten (wegingsfactor 3).
 • Mate van haalbaarheid van de activiteit (wegingsfactor 2).

In het openstellingsbesluit wordt de invulling van bovenstaande criteria verder toegelicht.

Handboek voor aanvragers POP3 subsidie

Het Handboek voor de aanvragers geeft uitleg over de procedures en regelgeving van POP3. Dit handboek kunt u gebruiken als ondersteuning bij de uitvoering van uw project. U kunt het Handboek voor aanvragers POP3 subsidie digitaal raadplegen.

Bijgewerkt