GS-brief aan PS omtrent stand van zaken stikstofdossier

Datum besluit: 12 mei 2020


Gedeputeerde Staten hebben op 12 mei 2020 de brief aan PS vastgesteld over de stand van zaken binnen het stikstofdossier. De brief beschrijft hoe de gebiedsgerichte aanpak vorm krijgt in zes deelgebieden (te weten Veenweide / Nieuwkoop, Duinen, Duinen / Eilanden, Delta, Biesbosch en Maasvlakte). Voor deze gebieden wordt een uitgebreide bronnenanalyse uitgevoerd op basis van RIVM-data. Deze bronnenanalyse levert per gebied een zogenoemde ‘gebiedsfoto’ op waarin de exacte stikstofbelasting per gebied en de herkomst daarvan zichtbaar zijn. Verder worden natuurdoelenanalyses uitgewerkt voor de stikstofgevoelige Natura-2000-gebieden. Dit zijn in ieder geval de twaalf gebieden die beschreven staan in het rapport ‘Naar een gebiedsgerichte aanpak’, aangevuld met het gebied Broekvelden & Vettenbroek en Polder Stein, en mogelijk met het Lingegebied/Diefdijk-Zuid. Tenslotte staat in de brief aan PS welke landelijke ontwikkelingen er spelen, en hoe de provincie omgaat met de Kamerbrief stikstof van Minister Schouten van 24 april jl.

Type besluit: GS-vergadering