Verkenning Voedselverspilling Zuid-Holland

Datum besluit: 2 juni 2020


Gedeputeerde Staten hebben een verkenning laten uitvoeren naar voedselverspilling in Zuid-Holland. De verkenning richtte zich vooral op wat producenten, verwerkers, transporteurs en leveranciers kunnen doen om voedselverspilling te verminderen. Er zijn nog genoeg kansen maar het vraagt een gezamenlijke inzet van veel partijen om echt het verschil te maken. De provincie kan hier ook een rol in spelen door de aandacht op de kansen te vestigen en samenwerking in de voedselketen te versterken. Gedeputeerde Staten stellen voor om deze rol vorm te geven door in samenwerking met de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling een verkenner aan te stellen die ketenpartijen bij elkaar brengt om voedselverspilling gezamenlijk op te pakken.

Type besluit: GS-vergadering