Subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland

Datum besluit: 24 november 2020


De provincie Zuid-Holland zet conform de Bedrijventerreinenstrategie 2020 in op het duurzamer en aantrekkelijker maken van bedrijventerreinen. De provincie stelt per 2021 subsidies beschikbaar om dit mogelijk te maken. De nieuwe subsidieregeling verduurzaming Bedrijventerreinen Zuid-Holland is deels een ongewijzigde voortzetting van de regeling energie op bedrijventerreinen, maar is inhoudelijk wel verbreed met de thema’s klimaatadaptatie en biodiversiteit. Daardoor kunnen nu naast maatregelen zoals zonnepanelen op daken en isolatie, ook maatregelen als waterberging, aanleg groenstructuren, nest- en schuilgelegenheden en bloemrijke beplanting van bermen ondersteund worden. Om de verduurzaming van bedrijventerreinen te stimuleren zijn de volgende subsidies beschikbaar: voor maatregelen duurzame energie: maximaal 20% subsidie met een minimum van € 25.000 en een maximum van € 200.000. Verder moet de aanvrager aantonen dat er geen haalbare business case is en de terugverdientijd van het project moet langer zijn dan 5 jaar. Voor maatregelen klimaatadaptatie en biodiversiteit: maximaal 40% subsidie met een minimum van € 10.000 en een maximum van € 100.000. Naast ondernemers kunnen ook gemeenten – als beheerders van de openbare ruimte - hiervoor subsidie aanvragen.

Type besluit: GS-vergadering