Klacht over gedraging provincie (bestuurders of ambtenaren)Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen bij de provincie. Meestal gaat het om gedrag van bestuurders of ambtenaren. Een reden kan zijn als u vindt dat u aan het lijntje wordt gehouden. Of dat u verkeerd of helemaal niet geïnformeerd bent.
U kunt geen klacht indienen omdat u bijvoorbeeld geen vergunning krijgt voor het bouwen van een schuur of voor het houden van een evenement. Daarvoor bestaat er de bezwaar- en beroepsprocedure.

De provincie is niet verplicht de klacht te behandelen. Bijvoorbeeld als de aanklacht te klein is.

Indien uw klacht gaat over de toestand van een provinciale (vaar)weg of de situatie op die weg (verkeersveiligheid, bebording, bereikbaar) of indien u hinder ervaart op het gebied van milieu, heet dat een melding. Voor meldingen op het terrein van milieu gaat u naar onze internetpagina Milieu, klachten en meldingen. Voor meldingen over wegen kunt u het digitale Meldingsformulier Wegen gebruiken.

Voorwaarden

Een schriftelijke klacht moet aan de volgende eisen voldoen:

 • De klacht is maximaal 1 jaar oud.
 • Het gaat niet om een kleine aanklacht.
 • Er is geen andere manier om uw aanklacht naar voren te brengen. Bijvoorbeeld via bezwaar en beroep of via een andere gerechtelijke procedure.

Aanpak

U dient de klacht in bij de provincie. In uw klacht staat:

 • uw naam en adres
 • de omschrijving van de gedraging of klacht
 • tegen wie de klacht wordt ingediend
 • de reden van uw klacht

Contact

U kunt zowel mondeling als schriftelijk uw klacht indienen bij de provincie.

Indien u uw klacht schriftelijk indient, moet u hierin vermelden:

 1. uw naam en adres
 2. dagtekening
 3. omschrijving van de gedraging waartegen uw klacht is gericht
 4. uw handtekening

U kunt voor het digitaal indienen van een klacht het Algemeen klachtenformulier gebruiken.

Wanneer u uw klacht heeft ingediend, informeren we u over de verdere procedure via de folder Klachtenbehandeling.

Heeft u last van overbodige regels, procedures of administratieve rompslomp? U kunt dat tevens melden bij Lastvandeoverheid.nl. Een klacht over een overheidsinstantie kunt u ook melden bij de Nationale ombudsman.

Heeft u een vraag dan kunt u bellen met het Awb-secretariaat, 0704416093, of .

Bezwaar en beroep

Nationale ombudsman

Bent u het niet eens met de beslissing op uw klacht? U kunt dan een klacht indienen bij de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman behandelt klachten over verschillende overheidsinstanties, waaronder een groot aantal gemeenten en provincies.

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, afdeling Financiële en Juridische Zaken, secretariaat Awb

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag