Vuurwerk, ontbrandingsmelding
Om mens en milieu te beschermen moet iemand die (bedrijfsmatig) handelingen met vuurwerk verricht op grond van het Besluit Omgevingsrecht en/of het Vuurwerkbesluit aan wettelijke regels voldoen en/of daarvoor een vergunning hebben. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk en tussen meldingen en vergunningen.

Het behandelen van een melding of vergunningsaanvraag voor handelingen met vuurwerk gebeurt in Zuid-Holland door de vijf Omgevingsdiensten. Zij voeren deze taken voor de provincie en de  gemeenten uit en houden ook toezicht op de naleving van de vuurwerkregels en -vergunningen.

Voor het bedrijfsmatig opslaan van minder dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk (vuurwerk dat is bedoeld voor particulier gebruik) kan worden volstaan met een melding. Daarbij moet de opslag voldoen aan de algemene regels uit het Vuurwerkbesluit. Voor het bedrijfsmatig opslaan van  professioneel vuurwerk en bedrijfsmatig opslaan van meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk is  een vergunning nodig.  Voor de verkoop van consumentenvuurwerk is nog een aparte vergunning van de  gemeente nodig.

Consumentenvuurwerk mag alleen vlak voor de jaarwisseling worden verkocht en - door particulieren - vergunningvrij worden afgestoken. In de rest van het jaar mag consumenten- en ander vuurwerk alleen door bedrijven met een vergunning en speciaal opgeleide medewerkers worden afgestoken, bijvoorbeeld bij vuurwerkshows, kermissen en theatervoorstellingen. Voor het afsteken van maximaal 20 kg theatervuurwerk of maximaal 200 kg consumentenvuurwerk volstaat een melding aan de omgevingsdienst. Voor grotere hoeveelheden en ander (professioneel) vuurwerk, moet bij de omgevingsdienst een vergunning aangevraagd worden.

Voor zaken als het vervoeren, importeren en bewerken van vuurwerk zijn er nog aparte regels en vergunningen. Daarvoor is veelal de Rijksoverheid het bevoegde gezag. Wanneer bij het afsteken sprake kan zijn van verstoring van dieren/natuurgebieden, is soms een vergunning of ontheffing nodig in het kader van de Natuurbeschermingswet of Flora- en faunawet.

Voorwaarden

U moet als bedrijf in de volgende gevallen een ontbrandingsmelding doen:

  • uw bedrijf heeft een toepassingsvergunning (bedrijfsvergunning);
  • u heeft een geldige aansprakelijkheidsverzekering;
  • u wilt maximaal 20 kilogram theatervuurwerk of 200 kilogram consumentenvuurwerk afsteken (of gezamenlijk 220 kilogram);

In alle overige gevallen heeft u een ontbrandingstoestemming nodig.

Houd er rekening mee dat u misschien nog andere vergunningen nodig heeft. Bijvoorbeeld een evenementenvergunning van de gemeente.

Aanpak

U doet de melding minimaal 2 weken voor het evenement.

Bij de aanvraag levert u de volgende gegevens mee:

  • datum, tijdstip en plaats van het evenement;
  • een afschrift van de toepassingsvergunning;
  • een afschrift van het certificaat vuurwerkdeskundige (KIWA-certificaat);
  • het soort vuurwerk dat u gaat afsteken;
  • een schietlijst;
  • een actuele situatietekening (bij ontbranden in de buitenlucht);
  • als u wegen gaat afzetten, toestemming van de eigenaar of beheerder.

Contact

U doet de ontbrandingsmelding bij de provincie.


Met vragen kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Midden-Holland, 088 – 545 00 00 of .

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Telefoon 088 – 545 00 00