Pacht landbouwgronden, belangstellingsregistratieDe belangstellingsregistratie voor de pachtgronden ( het invullen van het e-formulier) is vanaf 16 augustus 2021 niet meer mogelijk.

De provincie heeft een groot aantal gronden in eigendom, die jaarlijks worden verpacht. De belangstellingsregistratie voor deze gronden vindt plaats van 17 mei 2021 tot 1 augustus 2021.

Halverwege oktober 2021 zullen Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland de pachtprijzen voor het pachtjaar 2022 vaststellen.

Aanpak

U vult het belangstellingsformulier in via de link aan de rechterkant van deze pagina (u kunt tussentijds opslaan en later verdergaan). Na het verzenden van uw aanvraag ontvangt u direct op het door u gebruikte e-mailadres een ontvangstbevestiging. Het is belangrijk dat u op het formulier een correct e-mailadres invult.

Aan het insturen van het belangstellingsformulier kunnen geen rechten worden ontleend.  De provincie Zuid-Holland behoudt zich het recht voor, ook buiten deze procedure om, gegadigden te zoeken. Voor de uitgifte kan de provincie advies inwinnen bij deskundigen.

Krimpenerwaard

In het kader van het gebiedsproces in de Krimpenerwaard is de provincie van plan om de pachtgronden binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) uit te geven aan het Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard.

Toewijzing pachtpercelen

In het Handelingskader Pacht staan de algemene voorwaarden en algemene toewijzingscriteria die de provincie stelt bij het verpachten van de gronden (zie de link aan de rechterkant van deze pagina). Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden voor percelen met een natuurdoelstelling, bijvoorbeeld omdat deze deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) of vanwege de bescherming van weide- en akkervogels. Bovendien kunnen er maatwerkafspraken worden gemaakt voor de beperking van stikstofemissie in de nabijheid van Natura 2000-gebieden.

Aanvullende toewijzingscriteria graslandpercelen

De provincie Zuid-Holland vindt het belangrijk dat gronden zo duurzaam mogelijk gebruikt worden. Bij de uitgifte van de graslandpercelen zowel met als zonder beleidsdoelstelling, beoordeelt de provincie de inschrijvingen op de volgende criteria, waarvan de eerste twee verplicht zijn:

  • Bereid om natuurgrond te pachten
  • Natuurbeheer op eigen grond (natuurbeheer/SNL en/of agrarisch natuurbeheer/ANLb)
  • Oudhollandse rassen
  • Gebruik ontwormingsmiddelen/anti-vliegenmiddelen
  • Bezit van certificaten op gebied van duurzaamheid
  • Beschikbaarheid ruige stalmest
  • Kan met koeien beweiden op de te verpachten percelen

De inschrijvingen zullen worden beoordeeld. Zie hiervoor de scoretabel met de toewijzingscriteria. Als er meer belangstellenden zijn dan dat er pachtgronden uit te geven zijn, hebben belangstellenden met het hoogste aantal punten voorrang.

Contact

Wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar , onder vermelding van belangstellingsregistratie pacht 2022.

Termijn

De termijn voor de belangstellingregistratie voor de pachtgronden van 2022 loopt van 17 mei 2021 tot 1 augustus 2021. Na sluiting van de inschrijvingstermijn wordt uw belangstellingsformulier niet meer in behandeling genomen.

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland

Postadres

Postbus 90602
2509 LP Den Haag