Privacyverklaring en disclaimer
De provincie Zuid-Holland hecht veel waarde aan uw privacy. Daarom gaan we zorgvuldig om met uw gegevens. Hoe we omgaan met uw gegevens staat in onze privacyverklaring. Naar aanleiding van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we onze privacyverklaring aangescherpt. U vindt de nieuwe versie van deze verklaring op deze webpagina.

De provincie Zuid-Holland (provincie) is onder andere verantwoordelijk voor de inrichting van landelijk gebied, een bereikbare regio en het regionaal economisch beleid. Op deze beleidsterreinen maakt de provincie beleid. Ze beheert en onderhoudt cultureel erfgoed en monumentenzorg en verleent subsidies en ontheffingen. Door de aard van deze wettelijke en publieke taken verwerkt de provincie persoonsgegevens.

Om uw recht op privacy te waarborgen gaat de provincie uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uiteraard houdt de provincie zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de provincie van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

U heeft er recht op dat de provincie zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens en met ingang van 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Verwerken van persoonsgegevens

Het is mogelijk dat de provincie voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken, zoals voorgaand omschreven, persoonsgegevens van u verwerkt. Als u een aanvraag indient of melding maakt bij, een dienst of product afneemt van, u zich inschrijft voor een nieuwsbrief of evenement, contact opneemt met of een bezoek brengt aan de provincie verwerken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadres om u goed van dienst te kunnen zijn.

Uw gegevens worden alleen volgens deze privacyverklaring verwerkt, dus op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en alleen voor duidelijk omschreven en noodzakelijke doelen. Wij verwerken en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening aan u.

De website van de provincie kan links naar websites van derden bevatten. De provincie is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze derden.

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

Enkel medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden, hebben toegang tot (een deel van) het systeem waarin uw gegevens zijn opgeslagen. Het verlenen van deze autorisaties verloopt via vaste procedures onder verantwoordelijkheid van de manager van de afdeling die uw gegevens verwerkt.

Hoe lang we gegevens bewaren

De provincie bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de goede uitvoering van haar taken en het naleven van wettelijke verplichtingen. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Delen met anderen

De provincie verstrekt uw gegevens niet uit eigen beweging aan derden. Zij zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties met uw toestemming of als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een uitspraak van de rechter. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De provincie Zuid-Holland blijft namelijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Omgevingsdiensten, die uitvoerende taken voor ons verrichten, zijn overigens zelf verantwoordelijk voor de verwerkingen van de hen toevertrouwde persoonsgegevens.

Verwerken van uw gegevens in landen buiten de Europese Unie

De provincie geeft uw gegevens niet door aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij adequate beveiligings- en privacy-maatregelen zijn getroffen.

Kinderen

De provincie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder uw toestemming.

Geen profilering

Met profilering wordt de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bedoeld, waarmee bijvoorbeeld gedrag wordt geevalueerd en geprobeerd te voorspellen. De provincie gaat geen verwerking van persoonsgegevens door middel van een geautomatiseerd proces (en zonder enige menselijke tussenkomst) laten plaatsvinden.

Uw rechten

Op het moment dat de provincie persoonsgegevens van u verwerkt, wordt u geïnformeerd voor welke doeleinden dit gebeurt. Naast dit recht van informatie heeft u nog andere wettelijke rechten. Zo heeft u, onder bepaalde voorwaarden, recht op inzage in uw persoonsgegevens, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking en het recht op verzet (bezwaar). Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u contact met ons opnemen (zie 'meer informatie'). Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren. Voor de manier waarop u ons veilig kunt voorzien van een kopie legitimatiebewijs verwijzen wij u graag naar: identiteitsfraude/vraag en antwoord.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Hiervan is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken. Voor een nadere uitwerking van de procedure ten aanzien van uw rechten verwijzen wij u naar de procedurebeschrijving verzoeken AVG, welke eveneens op onze website staat.

Plichten en verantwoordelijkheden

De provincie gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om en is verplicht uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik.

Hoe zorgen wij dat uw gegevens goed beveiligd zijn?

Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles op computersystemen, hebben medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. Bij het bepalen van de maatregelen wordt steeds gekeken naar de huidige stand van de techniek en wordt de beveiliging daarop aangepast. Het toezicht op de verwerkingen en de beveiliging ervan ligt bij de functionaris voor gegevensbescherming.

Melden van (beveiligings-)incidenten, datalekken

De provincie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht onverwachts blijken dat, ondanks de getroffen voorzorgsmaatregelen, er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we hebben hier een vermoeden van, dan melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, brengen we u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De provincie heeft een interne procedure voor het afhandelen van dergelijke incidenten.

Heeft u via onze website toegang tot vertrouwelijke gegevens (zoals persoonsgegevens) die niet voor u bestemd zijn? Of zijn er bijvoorbeeld documenten met persoonsgegevens naar u verzonden die een andere persoon betreffen? Meld dit dan via KlantContactCentrum, via het Contactformulier. Meld ook (vermoedens van) beveiligingslekken. Beschrijf uw vermoeden zo volledig mogelijk. Op die manier kunnen we uw melding zo snel mogelijk verhelpen. U kunt schermafdrukken of andere bewijzen toevoegen.

Meer informatie

Heeft u vragen over onze nieuwe Privacyverklaring, dan kunt u die stellen via het contactformulier of door te bellen met het KlantContactCentrum van de provincie via 0704416622 (optie 2). Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de provincie Zuid-Holland kunt u contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming via fg@pzh.nl. Voor meer informatie over hoe wij uw verzoeken afhandelen: zie Procedurebeschrijving verzoeken AVG .

Voor meer informatie over privacy en het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Cookies

De provincie Zuid-Holland gebruikt technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast uw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. Toch kunt u ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Lees meer over de opties voor het accepteren of uitzetten van cookies.

Wijzigen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 22 mei 2018 en vervangt alle voorgaande versies. Deze privacyverklaring kan door provincie Zuid-Holland te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn op www.zuid-holland.nl. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.

Disclaimer

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze site. De provincie Zuid-Holland doet er alles aan om haar website actueel en juist te houden. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd veroudert of niet meer correct is. Gebruikmaking van de geboden informatie is voor eigen rekening en risico van de gebruik.

Al uw informatie behandelen wij vertrouwelijk. Persoons- en adresgegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Door de viewer te bezoeken en/of de op of via deze viewer aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Intellectuele eigendomsrechten

De provincie Zuid-Holland behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van zijn website(s) en de via zijn website(s) te leveren producten.

U mag teksten zonder kosten overnemen, maar niet veranderen. Bronvermelding is verplicht. Als dit is aangegeven, geldt dit ook voor de foto’s.

Aansprakelijkheid

De provincie Zuid-Holland sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met de toegang tot en het gebruik van de viewers, of met de tijdelijke onmogelijkheid de viewers te kunnen raadplegen.

De provincie Zuid-Holland is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de viewers is verkregen.

De provincie Zuid-Holland aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites, in relatie tot de viewers.

Onvolledigheden en/of fouten

Mocht u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs wanneer u deze meldt via het contactformulier. Laat het eerst ons weten voordat u dit aan de buitenwereld kenbaar maakt.
U kunt ook een e-mail sturen naar  Binnen 2 werkdagen krijgt u van ons een reactie op hoe wij omgaan met uw melding.

Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij het klanten contact centrum:
070 441 6622 of een e-mail sturen naar . Of meld uw vraag over via het contactformulier. Binnen 2 werkdagen krijgt u van ons een reactie op hoe wij omgaan met uw melding.

Gerelateerde internetsites

Deze website kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van de provincie Zuid-Holland. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door de provincie Zuid-Holland. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.