Planschade, aanvraag tegemoetkomingIndien u meent dat u schade lijdt of zal lijden als gevolg van een besluit van Provinciale Staten over een inpassingsplan, projectbesluit of de Omgevingsverordening, kunt u aan Gedeputeerde Staten een verzoek doen om een tegemoetkoming in deze schade.

Voorwaarden

U kunt een verzoek om planschade indienen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Het moet gaan om schade in de vorm van inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak
  • De schade hoort redelijkerwijs niet voor uw rekening te blijven
  • Niet op een andere wijze in de schade is tegemoet gekomen.

Aanpak

Een aanvraag om tegemoetkoming in de schade moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders van (één van) de gemeente(n) waarin de schadeoorzaak is gelegen. Burgemeester en wethouders zullen de aanvraag direct doorsturen naar Gedeputeerde Staten. Zij zullen uw aanvraag afhandelen.

Voor het behandelen van de aanvraag is een recht van €300,- verschuldigd. Zodra Gedeputeerde Staten de aanvraag hebben ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging en de mededeling op welke rekening het bedrag moet worden gestort. Het bedrag dient binnen 4 weken na de dag van verzending van deze ontvangstbevestiging te worden gestort op de daarvoor aangegeven rekening. Indien dat niet binnen die termijn gebeurt zal uw verzoek niet in behandeling worden genomen.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij het Contact Centrum, 0704416622 of .

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, afdeling Ruimte, Wonen en Bodem

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag