Pacht landbouwgrondenDe belangstellingsregistratie voor de pachtgronden ( het invullen van het e-formulier) is vanaf 1 augustus 2020 niet meer mogelijk.

Half september 2020 zal GS de pachtprijzen voor het pachtjaar 2021 vaststellen.

Aanpak

U vult het webformulier in via de link aan de rechterkant van deze pagina (u kunt tussentijds opslaan en later verdergaan). Na het verzenden van uw aanvraag, ontvangt u direct op het door u gebruikte e-mailadres een ontvangstbevestiging. Het is belangrijk dat u op het formulier een correct e-mailadres invult.

Aan het insturen van het belangstellingsregistratieformulier kunnen geen rechten worden ontleend.

De provincie Zuid-Holland behoudt zich het recht voor, ook buiten deze procedure om, gegadigden te zoeken. Voor de uitgifte kan de provincie advies inwinnen bij deskundigen.

Toewijzing pachtpercelen

In het 'Handelingskader Pacht 2018 - 2021' staan de algemene voorwaarden en toewijzingscriteria, die de provincie stelt bij het verpachten van de gronden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen pacht zonder beperkingen en pacht met beperkingen ten aanzien van natuurdoelstellingen.

De beperkingen ten aan zien van natuurdoelstellingen zijn er onder andere voor de bescherming van weidevogels en voor het vergroten van de biodiversiteit. Bovendien kunnen er maatwerkafspraken worden gemaakt voor de beperking van stikstofemissie in de nabijheid van Natura2000 gebieden en het beschermen van akkerlandvogels.

Op de kaart kunt u zien welke gebieden binnen het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en/of weidevogelgebied vallen waarop onder andere beheerbeperkingen in het kader van natuur van toepassing zijn. De kaart geeft een indicatie aan welke gronden beschikbaar zijn voor verpachting. Op enkele akkerbouwpercelen wil de provincie in 2021 beperkingen opleggen ivm vergroting biodiversiteit.

Krimpenerwaard

Voor de gronden in de Krimpenerwaard, binnen de begrenzing NNN, dient u akkoord te gaan met de voorwaarden, zoals die in samenwerking tussen de Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland zijn opgesteld. De pachtuitgifte 2021 in de Krimpenerwaard (binnen de NNN) wordt in nauwe samenwerking met het Natuurbeheercollectief (NBC) in oprichting ingevuld.

Graslandpercelen

De provincie Zuid-Holland vindt het belangrijk dat er op de provinciale graslandpercelen weidegang wordt toegepast, er gebruik wordt gemaakt van oud-Hollandse koeienrassen, weinig of geen ontwormingsmiddel wordt gebruikt en dat agrariërs in het bezit zijn van een of meerdere hieronder genoemde certificaten en of een potstal bezitten. Bij de uitgifte van de graslandpercelen zal daarom de voorkeur worden gegeven aan agrariërs die dit bij hun inschrijving hebben aangegeven.

Certificaten

SKAL (biologisch) plantaardig

in omschakeling naar SKAL (biologisch) plantaardig

SKAL (biologisch) dierlijk

in omschakeling naar SKAL (biologisch) dierlijk

Milieukeur plantaardig

Milieukeur dierlijk

Beter Leven **

Beter Leven ***

MDV-5

Weidemelk

GLB-erkende certificaten (bijv. Veldleeuwerik certificaat of Blief)

Duurzame Zuivelketen (DZK): duurzaamheidsprogramma’s van CONO, Royal Friesland Campina, Arla, DOC, De Graafstroom, Henri Willig, Hochwald, Bel Leerdam, Vreugdenhil, CZ Rouveen, Delta Milk.

Contact

Voor nadere informatie kunt u een e-mail sturen naar , of bellen naar 0704416151, te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Termijn

In verband met de Coronamaatregelen (maatregelen ten aanzien van COVID-19) is de belangstellingregistratie voor de pachtgronden van 2021 langer mogelijk dan voorgaande jaren, namelijk van 15 mei 2020 tot en met 1 augustus 2020.  Na sluiting van de inschrijvingstermijn wordt uw belangstellingsregistratieformulier niet meer in behandeling genomen.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland

Postadres

Postbus 90602
2509 LP Den Haag