Pacht landbouwgronden
Het is niet meer mogelijk belangstelling te tonen voor het pachten van provinciale  landbouwgronden in 2020.

De provincie heeft een groot aantal agrarische percelen in eigendom, die jaarlijks worden verpacht.

Aanpak

U vult het webformulier in via de link aan de rechterkant van deze pagina (u kunt tussentijds opslaan en later verdergaan). Na het verzenden van uw aanvraag, ontvangt u direct op het door u gebruikte e-mailadres een ontvangstbevestiging. Het is belangrijk dat u op het aanmeldingsformulier een correct e-mailadres invult.

Aan het insturen van het belangstellingsformulier kunnen geen rechten worden ontleend.

De provincie Zuid-Holland behoudt zich het recht voor, ook buiten deze belangstellingsprocedure om, gegadigden te zoeken. Voor de uitgifte kan de provincie advies inwinnen bij derden.

Toewijzing pachtpercelen

In het 'Handelingskader Pacht 2018 - 2021' staan de algemene voorwaarden en toewijzingscriteria, die de provincie stelt bij het verpachten van de gronden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen agrarische pacht en pacht met beperkingen ten aanzien van natuur.

Op de kaart kunt u zien welke gebieden binnen het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en/of weidevogelgebied vallen waarop beheerbeperkingen in het kader van natuur van toepassing zijn. De kaart geeft een indicatie aan welke gronden beschikbaar zijn voor verpachting.

Krimpenerwaard

Voor de gronden in de Krimpenerwaard, binnen de begrenzing NNN, dient u akkoord te gaan met de voorwaarden, zoals die in samenwerking tussen de Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland zijn opgesteld.

Graslandpercelen

De provincie Zuid-Holland vindt het belangrijk dat er op de provinciale graslandpercelen weidegang wordt toegepast, er gebruik wordt gemaakt van oud-Hollandse koeienrassen, weinig of geen ontwormingsmiddel wordt gebruikt en dat agrariërs in het bezit zijn van een of meerdere hieronder genoemde certificaten en of een potstal bezitten. Bij de uitgifte van de graslandpercelen zal daarom de voorkeur worden gegeven aan agrariërs die dit bij hun inschrijving hebben aangegeven

Certificaten

 • SKAL (biologisch) plantaardig
 • in omschakeling naar SKAL (biologisch) plantaardig
 • SKAL (biologisch) dierlijk
 • in omschakeling naar SKAL (biologisch) dierlijk
 • Milieukeur plantaardig
 • Milieukeur dierlijk
 • Beter Leven **
 • Beter Leven ***
 • MDV-5
 • Weidemelk
 • GLB-erkende certificaten (bijv. Veldleeuwerik certificaat of Blief)
 • Duurzame Zuivelketen (DZK): duurzaamheidsprogramma’s van CONO, Royal Friesland Campina, Arla, DOC, De Graafstroom, Henri Willig, Hochwald, Bel Leerdam, Vreugdenhil, CZ Rouveen, Delta Milk.

Contact

Voor nadere informatie kunt u een e-mail sturen naar , of bellen naar 0704416151, te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Termijn

U kunt zich niet meer aanmelden.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland

Postadres

Postbus 90602
2509 LP Den Haag