Onroerend goed, verkoopDe provincie Zuid-Holland verkoopt gronden die niet meer nodig zijn voor de invulling van provinciale beleidsdoelen en gronden met een natuurdoelstelling en/of recreatiedoelstelling. Daarbij kan het gaan om gronden die al ingericht zijn of die nog ingericht moeten worden. Het betreft hier gronden die openbaar verkocht worden.

Onderverdeling

Te verkopen provinciaal bezit bestaat uit:

  • Landbouwgrond (grasland, tuinbouw en akkerbouw)
  • Gebouwen (voormalige dienstwoningen / boerderijen / steunpunten)
  • Natuurgrond (gronden gelegen binnen Natuurnetwerk Nederland, voorheen Ecologische Hoofd Structuur) en/of recreatiegrond
  • Overige gronden

Landbouwgrond

Gebiedsprofiel-Midden-Delfl

Deze percelen zijn veelal afkomstig uit voormalige landinrichtingsprojecten, waarin geen bestemming of aanwending voor deze grond is gevonden. Daarnaast heeft ook de herijking van de natuuropgave (NNN) gezorgd voor een aanzienlijk aantal vrijgekomen percelen landbouwgrond.

Gebouwen

boerderij

Zuid-Holland bezit onder meer woningen, boerderijen (inclusief bedrijfsgebouwen) en steunpunten. In veel gevallen gaat het om (oude) boerderijen, waarvan de bijbehorende grond al is aangewend voor de realisatie van provinciale projecten. In de meeste gevallen wordt de bestemming van een boerenerf omgezet naar particuliere bewoning. Hierdoor is bedrijfsmatige landbouw op die locatie niet meer mogelijk.

Natuurgrond en/of recreatiegrond

OGverkoopriet2

Voor deze categorie heeft de provincie een ontwikkelopgave. Hiertoe heeft de provincie veelal agrarische gronden aangekocht en voor de natuur en/of recreatie ingericht. Soms zijn de gronden nog niet ingericht. Bij de openbare inschrijving ten behoeve van de verkoop, moet de koper een beheerplan aanleveren en soms ook een plan voor de inrichting. Deze plannen maken deel uit van de bieding en wegen mee bij de selectie. Daarnaast moet de koper beschikken over de vereiste certificering. Ten behoeve van de inrichting en instandhouding van natuur en/of recreatie op de te verkopen gronden wordt aan de koper een kwalitatieve verplichting opgelegd. Deze moet garanderen dat het beheer volgens de gestelde eisen wordt uitgevoerd voor een vastgestelde periode.

Overige gronden

Paard op grasland

Dit zijn locaties die niet in bovenstaande categorieën passen. Voorbeelden hiervan zijn een visplaats of een groenstrook.

Voorwaarden

Uitgangspunt bij verkoop is altijd het principe van marktconformiteit.

Een ander uitgangspunt dat de provincie hanteert, is het principe van gelijkberechtiging. De te verkopen gronden of objecten worden openbaar aangeboden. Hierdoor krijgt iedereen de kans een bod uit te brengen. De te verkopen gronden worden aangeboden via de websites van de met verkoop belaste instanties, zoals http://www.vlnn.nlhttp://www.funda.nl/ en via de website van verkopende makelaars. De objecten zijn in de meeste gevallen voorzien van een 'Te koop'-bord.

Aanpak

Klik op de link naar de kaart aan de rechterkant. U komt in ons actuele overzicht terecht. Als u op een icoon in de kaart klikt, verschijnt er een korte omschrijving en een link naar de met verkoop belaste instantie. Daar kunt u uw belangstelling kenbaar maken.

Contact

Wilt u meer informatie over de te verkopen objecten? Neem dan contact op met de met verkoop belaste instantie.

Bijgewerkt