Detailhandel, planvormingsubsidie
Let op! Op dit moment is de aanvraagperiode helaas voorbij. We verwachten in de tweede helft van 2019 de regeling opnieuw open te kunnen stellen. Onderstaande tekst en formulieren zullen dan worden geactualiseerd. Deze kunt u op dit moment dus niet gebruiken.

De provincie wil de kwaliteit en het verbeteren van het functioneren van winkel- en centrumgebieden, waarbij een brede samenwerking plaatsvindt tussen winkeliers, ondernemers en de gemeente, stimuleren.

Activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

 1. Het opstellen van een meerjarenprogramma voor het oprichten of verder ontwikkelen van een winkeliers- of ondernemersvereniging;
 2. Het uitvoeren van oriënterend vooronderzoek, gericht op het doen van een in voldoende mate ondersteund verzoek aan een gemeente tot het vaststellen van een verordening als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de bedrijven-investeringszones;
 3. Het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, quickscan of het maken van een businesscase ten behoeve van de kwaliteit en het functioneren van een winkelgebied door:
  - het compacter maken van een winkelgebied en / of
  - saneren van buiten een winkelgebied verspreid liggend winkelaanbod.
 4. Het door een gebieds- of centrummanager of daartoe gespecialiseerd adviesbureau laten maken van een analyse van kansen en verbeterpunten voor een winkel- of centrumgebied op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijk functioneren.

Aanvrager

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan winkeliers- en ondernemersverenigingen die in de betreffende winkel- en centrumgebied actief zijn, een stichting BIZ, of aan een gemeente.

Voorwaarden

 • De subsidieregeling wordt op dit moment alleen opengesteld voor een groot aantal specifiek benoemde winkel- en centrumgebieden die in het provinciaal beleid zijn aangeduid als ‘overige centra’. Zie voor een nadere toelichting de ‘Subsidieregeling Planvorming Detailhandel Zuid-Holland’ en de onderaan deze pagina opgenomen lijst met centra die tijdens deze openstelling zijn uitgesloten voor subsidie’;
 • Het winkel- en of centrumgebied waarvoor subsidie wordt aangevraagd bestaat uit ten minste 5 winkels;
 • De aanvraag moet vergezeld gaan van commitmentbrieven, waaruit blijkt dat de ‘andere’ partijen’ het project ondersteunen;
 • De aanvraag wordt pas door de provincie in behandeling genomen als deze volledig is. Voor alle voorwaarden: zie de Subsidieregeling Planvorming Detailhandel Zuid-Holland.

Aanpak

Aanvragen kunnen worden ingediend van 17 september 2018 tot en met 14 december 2018.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’. Wij adviseren u gebruik te maken van het ‘e-formulier’. Dit versnelt de behandeling van de aanvraag en bovendien kunt u dan ook overige correspondentie toevoegen met ons ‘e-formulier correspondentie’.

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder http://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies. Naast de regels van de specifieke regeling zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij niet volledige aanvragen krijgt de aanvrager wel de gelegenheid om de aanvraag volledig te maken, maar de datum waarop de aanvraag volledig is geldt als indiendatum. Toewijzing vindt plaats als het subsidiebudget nog niet is uitgeput en als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt €500.000. De subsidieregeling stond ook open tussen 1 mei 2018 en 1 augustus 2018 voor 35 middelgrote winkel- en centrumgebieden. Er is tijdens deze eerste openstelling voor circa € 300.000 subsidie aangevraagd. Dat betekent dat voor de openstelling van 17 september tot en met 14 december 2018 nog een bedrag van circa € 200.000 beschikbaar is.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij het Klantcontactcentrum, via of via 0704416622.

Bezwaar en beroep

Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Voor de openstelling van de subsidieregeling van 17 september 2018 tot en met 14 december 2018 is circa € 200.000 beschikbaar. De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van het project, met een maximum van €20.000 per project. Als het subsidiebedrag lager is dan €1.000 of meer dan €20.000 bedraagt, wordt de subsidie geweigerd.

Bijgewerkt