Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland, subsidie
Let op! Op 2 januari 2019 is het subsidieplafond RNIZ voor 2019 bereikt. Nieuwe aanvragen worden niet meer in behandeling genomen.

Het bedrag dat beschikbaar is voor de te verstrekken subsidies, wordt over de aanvragen verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst daarvan. Meer informatie met betrekking tot de rangschikking vindt u in de Toelichting Subsidieregeling, artikel 9.

Met de subsidieregeling Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland (RNIZ) wil de provincie het organiserend vermogen versterken van regionale netwerken die zijn gericht op innovatie. De provincie zet middelen in voor de ontwikkeling van regionale netwerken gericht op innovatie, bestaande uit samenwerkende bedrijven, en waar relevant ook kennisinstellingen en/of overheden. Door krachten te bundelen wordt het organiserend vermogen van de sector versterkt. Het vormen van een netwerk per sector met een agenda voorkomt bovendien dat verschillende netwerken binnen dezelfde sector met verschillende agenda’s ontstaan.

De provincie richt zich samen met regionale partners in de Economic Board Zuid-Holland op een aantal speerpunten in de regionale economie en de transitie naar een ‘next economy’:

  • Smart Industry: Smart industry en de daaraan verbonden fieldlab infrastructuur speelt een sleutelrol in het bewerkstelligen van crossovers tussen de sterke Zuid-Hollandse hightechsector en andere bestaande sectoren die voor stevige transformatieopgaven staan
  • Cyber Security: Het Nederland Security cluster, met Den Haag als belangrijkste hotspot, is leidend in Europa. De sector biedt veel groeipotentieel en levert in potentie een belangrijke bijdrage aan het vestigingsklimaat van de regio
  • Haven in transitie: Het Havenindustrieel Complex staat voor grote transformatieopgaven op verduurzaming, digitalisering en het aantrekken van nieuwe business. Steeds vaker is betrokkenheid van regionale partners nodig
  • Life Sciences & Health: De topsector Life Science and Health staat hoog op de agenda van de EBZ. De board ziet economische kansen op het domein Regeneratieve geneeskunde voor de regio en het landelijk initiatief RegMed XB
  • Feeding the megacities: De wereldbevolking stijgt naar 10 miljard mensen in 2050, waarvan het overgrote deel zal leven in megasteden. Hoe gaan we megacities van eten voorzien? De kennis die nu wordt opgedaan in het Westland kunnen we exporteren naar de rest van de wereld.
  • Deze thema’s zijn niet limiterend voor de focus van netwerken die subsidie aanvragen: ook netwerken die zich op andere thema’s binnen (crossovers van) topsectoren richten komen in aanmerking voor subsidie.

Voorwaarden

Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

  1. het aansturen van het innovatiecluster ter bevordering van samenwerking, informatiedeling en het verschaffen of toeleiden van gespecialiseerde en op maat gemaakte zakelijke ondersteuningsdiensten;
  2. de marketing van het innovatiecluster om nieuwe ondernemingen of organisaties aan te trekken en de zichtbaarheid te verhogen; en
  3. het beheer van de faciliteiten van het innovatiecluster, de organisatie van opleidingsprogramma's, workshops en conferenties ter ondersteuning van kennisdeling, netwerking en transnationale samenwerking.

Subsidie wordt uitsluitend verleend aan een clusterorganisatie.

De provincie subsidieert maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten. Voor subsidie komen in aanmerking de door de clusterorganisatie gemaakte personeels­kosten en administratieve kosten, met inbegrip van de algemene kosten, met betrekking tot de hierboven genoemde activiteiten.

Met deze regeling wordt de bundeling van krachten op provinciaal niveau gestimuleerd, het is dus niet de bedoeling subregionale netwerken te ondersteunen.

Aanpak

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u op de pagina subsidies. Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’.

Maar u wordt geadviseerd eerst contact op te nemen met de provincie voor een oriënterend gesprek, waarin we de regeling nader kunnen toelichten en u kunnen helpen zo snel mogelijk een kansrijke aanvraag voor te bereiden.

Contact

Met vragen neemt u contact op met bureau Economische Zaken met Sam van der Schaaf, via .

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Subsidie

Onderstaande netwerkorganisaties worden door de RNIZ/RNT gesubsidieerd:

Bijgewerkt