Tractoren, taxi’s en werktuigen op de weg
Voor het berijden van de provinciale weg met voertuigen, op plaatsen waar het normaliter niet is toegestaan, heeft u van ons ontheffing nodig. Het kan hier gaan over voertuigen met beperkte snelheid (tractoren), taxi’s op busbanen of het rijden met zelfrijdende werktuigen of tractoren met werktuigen in de hef.

Als wegbeheerder zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid en doorstroming op onze wegen. Daarom zijn wij terughoudend met het verstrekken van deze ontheffingen. Dus is het van belang dat u in de aanvraag duidelijk omschrijft waarom u onze ontheffing nodig heeft.

Hoe vraag ik ontheffing aan?

Dit kan digitaal of per post.
Digitaal indienen via het e-formulier heeft onze voorkeur.

Als u de aanvraag per post indient, vergeet deze niet te ondertekenen en de bijlagen mee te sturen.

Voorwaarden

Een aanvraag bestaat tenminste uit:

  • Beschrijving van de te volgen route
  • Onderbouwing van de noodzaak van het gevraagde
  • Lijst met kentekens van de voertuigen, voor zover deze zijn gekentekend
  • Tijdsduur waarvoor ontheffing wordt aangevraagd

Kosten

We brengen geen leges in rekening.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het KCC, bereikbaar via 070 - 4416622 of .

Termijn

De provincie neemt binnen acht weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag. Op grond van artikel 4:14 van de Algemene wet bestuursrecht behoudt de provincie zich het recht voor het besluit eenmalig met een redelijke termijn te kunnen verdagen.

Bezwaar en beroep

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag. Op grond van artikel 4:14 van de Algemene wet bestuursrecht behoudt de provincie zich het recht voor het besluit eenmalig met een redelijke termijn te kunnen verdagen.

Als uw aanvraag incompleet blijkt of aanpassing behoeft, ontvangt u daarvan bericht en schorten wij de behandeling van uw aanvraag op tot u deze aanvult.

Mochten wij de ons toegestane termijn overschrijden, dan kunt u aanspraak maken op vergoeding conform de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen.

Tegen deze beschikkingen staan bezwaar en beroep open. Meer informatie over bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

  • Wegenverkeerswet 1994
  • Regeling voertuigen
  • Besluit voertuigen

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, Dienst Beheer Infrastructuur

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag