OmgevingsvergunningWie activiteiten wil verrichten in de fysieke leefomgeving, bijvoorbeeld een huis of een bedrijfspand verbouwen of een boom kappen, heeft daarvoor vaak één of meer toestemmingen van de overheid nodig. Sinds 2010 worden toestemmingen op het gebied van wonen/bouwen, ruimte, milieu en natuur geregeld in één vergunning: de Omgevingsvergunning.

De aanvrager hoeft dan nog maar één procedure te doorlopen en kan hiervoor bij één loket terecht: het Omgevingsloket (OLO).

Een greep uit de toestemmingen die zijn ondergebracht in de omgevingsvergunning:

 • aanlegvergunning;
 • ontheffing bestemmingsplan;
 • bouwvergunning;
 • milieuvergunning;
 • monumentenvergunning;
 • ontheffing verbod lozen afvalwater;
 • vergunning voor handelingen in beschermd natuurgebied;
 • uitweg/inritvergunning;
 • vergunning voor alarminstallatie aan een woning of gebouw;
 • kapvergunning;
 • provinciaal projectbesluit; of
 • reclamevergunning.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt of een melding doet voor bepaalde activiteiten, dan hebben deze misschien ook gevolgen voor de natuur. De instandhouding van beschermde gebieden of plant- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. U kunt dan een omgevingsvergunning aanvragen waarbij de provincie ook de natuuraspecten beoordeelt. De provincie kan aan deze vergunning speciale voorschriften verbinden, zoals ecologische begeleiding.

Voorwaarden

De voorwaarden die gelden, hangen af van de werkzaamheden waarvoor u toestemming vraagt.

Contact

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online (OLO). Op de website van het OLO vindt u uitgebreide informatie over de omgevingsvergunning en hulp bij het aanvragen.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instanties

Telefoon 0702189900
Telefoon 0714083100
Telefoon 0182545700
Telefoon 0787708585
Telefoon 0102468080