Drugsafval, opruiming dumping, subsidie
Subsidieplafond bereikt

Voor deze subsidieregeling zijn de middelen uitgeput en kan geen subsidie meer worden verstrekt. Wel zijn er landelijke ontwikkelingen; er is door minister Grapperhaus toegezegd dat er ter compensatie van de directe opruimkosten op particuliere grond voor zowel 2019 als 2020 € 200.000 extra door het Rijk beschikbaar wordt gesteld; zie Brief minister Grapperhaus 14 mrt 2019 Toezegging financiering opruimen drugsafval. Ook is aangekondigd dat de Tweede Kamer na de zomer geïnformeerd zal worden over een structurele cofinanciering voor het opruimen van drugsdumpingen voor particuliere gronden; zie Brief minister Grapperhaus 9 juli 2019 Brede aanpak synthetische drugs.

In natuur- en agrarische gebieden, maar ook in de kom van dorpen en steden, wordt regelmatig afval achtergelaten dat bij de productie van synthetische drugs overblijft. Het gaat daarbij om zeer gevaarlijke stoffen die de gezondheid schaden en ons leefmilieu in gevaar kunnen brengen. Dit afval zit vaak in plastic tanks, jerrycans en gascilinders, maar er wordt ook op andere manieren afval achtergelaten ofwel gedumpt. Het merendeel van de dumpingen van drugsafval vindt plaats in Zuid-Nederland, maar ook in onze provincie gebeurt dit in toenemende mate.

De veroorzaker van een drugsdumping is vaak niet te achterhalen. Hierdoor brengt het opruimen van drugsafval vaak een financiële last mee voor landeigenaren en overheden.

Tegemoetkoming kosten

Het Rijk heeft de afgelopen jaren landelijk €1 miljoen beschikbaar gesteld in de vorm van een subsidieregeling, om die last te verlichten. Dit geld wordt verdeeld over de provincies, op basis van het aantal dumpingen. Zuid-Holland heeft hiervoor specifieke gelden ontvangen en deze nog niet geheel besteed. Overeenkomstig de afspraken blijven deze gelden tot nader bericht beschikbaar voor nieuwe gevallen van opruimen van drugsafval in Zuid-Holland. Gemeenten, terreinbeheerders en andere grondeigenaren die in 2018 en verder kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval, kunnen vanaf 1 januari 2019 een subsidieaanvraag indienen. Deze subsidie bedraagt maximaal 50% van de gemaakte opruimkosten.

Subsidieplafond en maximale subsidie

Het budget dat door het ministerie van I&M beschikbaar wordt gesteld is - conform de in het convenant (Overeenkomst) afgesproken verdeelsleutel - uitgekeerd aan de provincies. Provincie Zuid-Holland heeft een bedrag beschikbaar van  €43.049,00. De te verkrijgen subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tenzij de wettelijke grenzen voor Staatssteun overschreden worden. In dat geval wordt de subsidie verlaagd tot deze wettelijke grens. Indien de subsidieaanvragen het subsidieplafond overschrijden, wordt geloot tussen de aanvragen die gelijktijdig binnengekomen zijn. Op volgorde van loting zal de subsidieverstrekking plaatsvinden, dit kan leiden tot een subsidie lager dan 50% van de subsidiabele kosten.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden:

  • Er is sprake van het achterlaten van drugsafval.
  • Het drugsafval is ontstaan bij de productie van synthetische drugs.
  • De aanvrager is zakelijk gerechtigd (bv eigenaar van de grond waarop de drugsafval is gedumpt) of de aanvrager is de gemeente waarbinnen het drugsafval is gedumpt.
  • Er is aangifte gedaan bij de politie van de illegale dumping van drugsafval met daarbij een kaart, foto’s en beschrijving van de aangetroffen afvalstoffen.
  • Het drugsafval is verwijderd in de periode vanaf 1 januari 2018 tot heden.
  • Het afval of de bodemverontreiniging is verwijderd volgens de daartoe geldende wet- en regelgeving en door een erkende verwijderaar.
  • De aanvrager overlegt bij de aanvraag een bewijs van aangifte, een bewijs van de gemaakte kosten en een bewijs van de verwijdering en het afvoer van de afval.
  • Er is nog subsidieplafond beschikbaar.

Aanpak

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder Subsidiestelsel. Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

U kunt per post een subsidieaanvraag indienen. Voor het indienen van een aanvraag gebruikt u het Aanvraagformulier opruiming (dumping) drugsafval

Op het aanvraagformulier staat welke zaken u moet meesturen. U dient in ieder geval aangifte te hebben gedaan bij de politie van het gevonden drugafval om hiermee een beeld te krijgen waar dit afval vooral wordt gevonden.
Daarnaast heeft u de nota nodig voor het afvoeren van het drugsafval door een erkende verwijderaar.

U kunt uw subsidieaanvraag indienen met behulp van het aanvraagformulier op deze website.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum, via:

Termijn

De subsidieregeling ‘opruiming drugsafval Zuid-Holland 2018 wordt 1 januari 2019 opengesteld voor alle opgeruimde en aangegeven incidenten van opruiming van drugsafval in Zuid-Holland vanaf 1 januari 2018.

De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij niet volledige aanvragen krijgt de aanvrager alleen dan de gelegenheid om de aanvraag volledig te maken als het subsidieplafond nog niet is overschreden door eerder ingediende volledige aanvragen. De datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst. Subsidieverstrekking vindt plaats als het subsidiebudget nog niet is uitgeput en als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden.

Bezwaar en beroep

Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt