POP3, 2.6: Niet-productieve investeringen water, subsidie
Achtergrond

Met deze maatregel kan subsidie worden verleend voor niet-productieve investeringen in de (her)inrichting of transformatie van watersystemen om bij te dragen aan de water- en klimaatdoelen.

Doelgroep van deze maatregel zijn landbouwers, andere grondeigenaren en grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, waterschappen, gemeenten en samenwerkingsverbanden van voorgenoemde partijen.

Een niet-productieve investering is een investering die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van het landbouw- of bosbouwbedrijf tot gevolg heeft.

Voorbeelden van niet-productieve investeringen zijn: de aanleg en inrichting van natuurvriendelijke oevers die bijdragen aan doelen KRW en tevens een buffer vormen voor emissies naar oppervlaktewater, herstel watersystemen naar hun natuurlijke toestand, herstellen migratiemogelijkheden, vernatting gronden, aanleg van bufferzones langs watergangen, maatregelen die het waterbergend vermogen van gronden en watersystemen vergroten (bijvoorbeeld: peil-gestuurde drainage) aanleg van helofytenfilters en waterhuishoudkundige aanpassingen in het watersysteem.

Onder het watersysteem, bedoeld in het eerste lid, wordt het samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen, grondwaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterbodems, oevers, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken verstaan.

Aanpak

Subsidieaanvragen uit 2016 en 2017 worden afgehandeld via het voormalige klantportaal RVO.nl.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het POP-3 team via .

Wet- en regelgeving

Subsidie

Ter informatie voor de lopende subsidies: informatie over onder andere de voorwaarden, subsidiale kosten en de selectiecriteria kunt u vinden in de betreffende openstellingsbesluiten.

Handboek voor aanvragers POP-3 subsidie

Het Handboek voor de aanvragers geeft uitleg over de procedures en regelgeving van POP-3. Dit handboek kunt u gebruiken als ondersteuning bij de uitvoering van uw project. U kunt het Handboek voor aanvragers POP-3 subsidie digitaal raadplegen.

Bijgewerkt