POP3, 2.6: Niet-productieve investeringen water, subsidie
Gaat u subsidie aanvragen binnen deze regeling? Lees dan eerst de algemene informatie en voorwaarden op de pagina POP3, uitvoeringsregeling, subsidie.

Achtergrond

Met deze maatregel kan subsidie worden verleend voor niet-productieve investeringen in de (her)inrichting of transformatie van watersystemen om bij te dragen aan de water- en klimaatdoelen.

Subsidie kan worden aangevraagd voor de volgende beheergebieden:

 • Delfland;
 • Rijnland;
 • de Stichtse Rijnlanden;
 • Rivierenland.

Het totale deelplafond bedraagt €1.000.000.

Doelgroep van deze maatregel zijn landbouwers, andere grondeigenaren en grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, waterschappen, gemeenten en samenwerkingsverbanden van voorgenoemde partijen.

Een niet-productieve investering is een investering die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van het landbouw- of bosbouwbedrijf tot gevolg heeft.

Voorbeelden van niet-productieve investeringen zijn: de aanleg en inrichting van natuurvriendelijke oevers die bijdragen aan doelen KRW en tevens een buffer vormen voor emissies naar oppervlaktewater, herstel watersystemen naar hun natuurlijke toestand, herstellen migratiemogelijkheden, vernatting gronden, aanleg van bufferzones langs watergangen, maatregelen die het waterbergend vermogen van gronden en watersystemen vergroten (bijvoorbeeld: peil-gestuurde drainage) aanleg van helofytenfilters en waterhuishoudkundige aanpassingen in het watersysteem.

Onder het watersysteem, bedoeld in het eerste lid, wordt het samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen, grondwaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterbodems, oevers, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken verstaan.

Indienen aanvraag

Partijen kunnen subsidie aanvragen in de volgende openstellingsperiode:

 • van 3 april 2019 tot en met 16 mei 2019.

Denk bij het aanvragen van de subsidie aan de benodigde voorbereidingstijd voor het gebruik van e-herkenning (dit kan enkele weken duren), het invoeren van uw gegevens via DigiD en het uploaden van verplichte bijlagen. Zie voor meer informatie de pagina 'inloggen, ondertekenen en machtigen'.

Voorwaarden

Niet alle investeringen komen voor subsidie in aanmerking. Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient u als aanvrager te voldoen aan enkele minimale voorwaarden, namelijk:

 • Uitvoering is nog niet gestart, oftewel er is nog geen financiële overeenkomst gesloten.
 • De investering moet gedaan worden in landbouwgebied, of een directe relatie hebben met de landbouw. De enkele omstandigheid dat een waterlichaam onder invloed staat van de landbouw (bijvoorbeeld dat de waterkwaliteit wordt aangetast door bestrijdingsmiddelen afkomstig van de landbouw) is onvoldoende voor een directe link met de landbouw.
 • Tevens is het een vereiste dat de investering er op gericht is verder te gaan dan de eisen die direct en rechtstreeks voortvloeien uit de Kaderichtlijn Water of de Nitraatrichtlijn.

Aanpak

U dient uw aanvraag in via het POP3 webportal. Hier dient u in te loggen met e-herkenning. Hoe u dit kunt aanvragen is te vinden op: www.eherkenning.nl/.

Het opsturen van gegevens als gevolg van een verzoek om aanvullende informatie kunt u eveneens via bovenstaande weblink uitvoeren.

Bij uw aanvraag dient u de volgende bijlagen aan te leveren:

 • Projectplan (zie format onder ‘formulieren’).
 • Begroting.
 • Een verklaring onderneming niet in moeilijkheden.

Voordat uw aanvraag via portaal wordt ingediend is het POP3 team bereid om vooraf te toetsen.

Subsidieaanvragen uit 2016 en 2017 worden afgehandeld via het voormalige klantportaal RVO.nl.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het POP3 team via .

Wet- en regelgeving

Subsidie

De volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking:

 • de kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende goederen
 • de kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa
 • de kosten van tweedehands goederen tot maximaal de marktwaarde van de activa
 • kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs
 • de kosten van adviezen duurzaamheid op milieu en economisch gebied
 • de kosten van haalbaarheidsstudies
 • de kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware
 • de kosten van verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten en merken
 • afschrijvingskosten, waaronder afschrijvingskosten als gevolg van de waardedaling van grond, als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van VO (EU) 1303/2013
 • niet verrekenbare of compensabele BTW
 • personeelskosten

Per openstelling kunnen de kosten die subsidiabel worden gesteld verschillen. De kostensoorten ‘verwerving of ontwikkeling van computersoftware’, ‘verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten en merken’ en afschrijvingskosten worden in beginsel niet subsidiabel gesteld.

De hoogte van de subsidie is 100% van de subsidiabele kosten.

Beoordeling aanvraag

Uw aanvraag wordt beoordeeld op kwaliteit. De beste projecten komen voor subsidie in aanmerking, voor zover het beschikbare budget dat toe laat. Hoe u kunt scoren op deze kwaliteitsaspecten staat beschreven in het openstellingsbesluit. Het gaat om aspecten als:

 • Mate van effectiviteit van de activiteit (wegingsfactor 4).
 • Mate van haalbaarheid van de activiteit (wegingsfactor 3).
 • Mate van efficiëntie van uitvoering van de activiteit (wegingsfactor 2).
 • Mate van urgentie (wegingsfactor 1).

In het openstellingsbesluit wordt de invulling van bovenstaande criteria verder toegelicht.

Handboek voor aanvragers POP3 subsidie

Het Handboek voor de aanvragers geeft uitleg over de procedures en regelgeving van POP3. Dit handboek kunt u gebruiken als ondersteuning bij de uitvoering van uw project. U kunt het Handboek voor aanvragers POP3 subsidie digitaal raadplegen.

Bijgewerkt