POP3, 2.7: Samenwerking voor innovaties water, subsidie
Heeft u initiatieven waarvoor u POP3 subsidie wilt aanvragen? Dien dan in 2018 nog uw aanvraag in. Het is namelijk niet zeker of hiervoor in 2019 nog een mogelijkheid komt.

Gaat u subsidie aanvragen binnen deze regeling? Lees dan eerst de algemene informatie en voorwaarden op de pagina POP3, uitvoeringsregeling, subsidie.

Van 28 november 2016 tot en met 25 januari 2017 hebben landbouwers, grondeigenaren en landbouw-, natuur- en landschapsorganisaties in het Zuid-Hollandse deel van het beheergebied van Rijnland subsidie kunnen aanvragen voor samenwerkingsverbanden die gericht zijn op de verbetering van de waterkwaliteit. Deze subsidie is bedoeld voor zowel het opzetten van samenwerkingsverbanden als het gezamenlijk uitvoeren van een innovatieproject. De activiteiten van de samenwerkingsverbanden moeten een duidelijke link hebben met landbouw. Enkel projecten van €50.000 of meer komen voor subsidie in aanmerking.

Deze regeling vloeit voort uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie en maakt onderdeel uit van het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). De provincies stellen de verschillende POP3-regelingen open voor hun gebied; de hier aangekondigde openstelling heeft alleen betrekking op Zuid-Holland.

Algemene informatie over deze openstelling

Deze openstelling is gericht op innovatie en modernisering binnen de agrarische sector via samenwerkingsverbanden op het gebied van water, met het oog op duurzaamheid en verbeterde omgevingskwaliteit. Met deze regeling stimuleert de overheid de ontwikkeling en uitvoering van innovaties, praktijken, processen en technologieën met een focus op onder meer emissievermindering van milieubelastende stoffen naar grond- en oppervlaktewater en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen (zoals water, fosfaat en bodemvruchtbaarheid); vermindering van de effecten van grotere watertekorten en -overschotten en toenemende verzilting; behoud en de versterking van biodiversiteit en de omgevingskwaliteit.

Voorwaarden

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan enkele minimale eisen. Zo moet uw aanvraag betrekking hebben op activiteiten die vallen binnen de grenzen van de provincie Zuid-Holland en daarbinnen binnen het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een samenwerkingsverband moet ten minste uit 2 actoren bestaan. De aanvraag moet een duidelijke link hebben met landbouw en tenminste €50.000 bedragen. Ook moet aannemelijk worden gemaakt dat de betreffende innovatie betrekking heeft op ten minste 1 van de volgende thema’s:

  • Klimaatadaptatie.
  • klimaatmitigatie.
  • Maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar grond- en oppervlakte water.
  • Behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit.

Uw aanvraag wordt beoordeeld op kwaliteit. De beste projecten komen voor subsidie in aanmerking, voor zover het beschikbare budget dat toelaat. Hoe u kunt scoren op deze kwaliteitsaspecten staat beschreven in het openstellingsbesluit. Het gaat om aspecten als:

  • Mate van bijdrage aan de verbetering van de waterkwaliteit.
  • De kosteneffectiviteit van de activiteit.
  • De mate van innovatie van de activiteiten.
  • De haalbaarheid van de activiteit.

De hoogte van de subsidie verschilt per kostensoort. Voor de oprichting van een samenwerkingsverband en het formuleren van het projectplan bedraagt de subsidie 100% van de subsidiabele kosten. Voor de coördinatiekosten van het samenwerkingsverband en het verspreiden van de resultaten bedraagt de subsidie 70% van de subsidiabele kosten. Voor de operationele kosten van het samenwerkingsverband is de hoogte van de subsidie afhankelijk van het type investering. Voor productieve investeringen bedraagt de subsidie 40% van de subsidiabele kosten, voor niet-productieve investeringen bedraagt de subsidie 100% van de subsidiabele kosten.

De genoemde subsidiepercentages gelden alleen voor activiteiten die betrekking hebben op de productie en de eerste verwerking van landbouwproducten. Heeft de activiteit daar geen betrekking op, dan gelden andere percentages. Namelijk 25, 35 of 45%, afhankelijk van de grootte van de onderneming.

Met de waterschappen is afgesproken dat de financiering van de waterschappen via de Uitvoeringsregeling POP3 Zuid-Holland verstrekt wordt. Er hoeft dus geen afzonderlijke aanvraag om subsidie bij het waterschap gedaan te worden.

Subsidiabele activiteiten

Subsidie wordt verstrekt voor:

  • De oprichting van een projectmatig samenwerkingsverband en het gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op innovatie in de landbouw die een verbetering van de waterkwaliteit beoogt.
  • De uitvoering van een innovatieproject in de landbouw dat gericht is op de verbetering van de waterkwaliteit.

Aanpak

U dient uw aanvraag in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO.nl). U maakt gebruik van een digitaal aanvraagformulier. Onder het kopje Formulieren vindt u een link naar de website mijn.rvo.nl. Daar leest u hoe u digitaal kunt aanvragen.

Op de website van RvO.nl dient u in te loggen met e-herkenning. Hoe u dit kunt aanvragen is te vinden op https://www.eherkenning.nl/.

Het opsturen van gegevens als gevolg van een verzoek om aanvullende informatie kunt u eveneens via bovenstaande weblink uitvoeren.

Handboek voor aanvragers POP3 subsidie

Het handboek geeft uitleg over de procedures en regelgeving van POP3. Dit handboek kunt u gebruiken als ondersteuning bij de uitvoering van uw project. U kunt het Handboek voor aanvragers POP3 subsidie digitaal raadplegen.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Mathijs Sol van de provincie Zuid-Holland via .

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt