POP3, 2.2: Fysieke investeringen duurzame innovaties landbouw
Deze maatregel is gesloten. De verwachting is dat voor deze maatregel geen openstellingsperiode meer komt in de resterende POP3-periode.

Met deze maatregel kan subsidie worden verstrekt voor investeringen ten behoeve van de eerste toepassingen van nieuwe technieken, producten of processen, in agrarische ondernemingen in de grondgebonden landbouw. Tot de grondgebonden landbouw behoren: akkerbouw, opengronds-groenteteelt, vollegronds-tuinbouw, fruit(boom)teelt en melkrundveehouderij. Ook de teelten op of in het water worden tot de grondgebonden landbouw gerekend. Essentieel is dat de agrarische bedrijfsvoering geheel of in overwegende mate niet in gebouwen plaatsvindt. Een landbouwbedrijf met bijvoorbeeld 'vrije uitloop kippen' behoort niet tot de grondgebonden landbouw.

Deze maatregel sluit aan bij het Ambitiedocument InnovatieAgenda Duurzame Landbouw. Met het Ambitiedocument heeft de provincie gekozen voor een veranderaanpak met proeftuinen.

De periode waarbinnen subsidie kan worden aangevraagd, wordt bepaald in het jaarlijkse openstellingsbesluit. Het openstellingsbesluit staat onder aan deze pagina.

Voorwaarden

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient u als aanvrager te voldoen aan enkele voorwaarden.

De investering  moet betrekking hebben op ten minste 1 van de volgende thema’s:

 • Verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaarde strategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie.
 • Versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen.
 • Maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlakte water en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen.
 • Behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit.

Uw aanvraag wordt verder beoordeeld op basis van de volgende selectiecriteria:

 • mate van effectiviteit van de activiteit
 • kosteneffectiviteit
 • mate van innovatie
 • haalbaarheid van de activiteit

Na het aflopen van de openstellingsperiode worden de ingediende projecten beoordeeld door een onafhankelijk adviescomité. Alle ontvangen aanvragen krijgen een score. Het comité adviseert Gedeputeerde Staten, die besluiten tot verlening of afwijzing. De projecten die het meest aan de voorwaarden voldoen ontvangen subsidie, mits er voldoende budget aanwezig is.

Subsidiabele kosten

De volgende kosten komen in aanmerking voor subsidie:

 • De kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende goederen.
 • De kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties.
 • De kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs.
 • De kosten van adviezen duurzaamheid op milieu en economisch gebied.
 • De kosten van haalbaarheidsstudies.
 • De kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware.
 • De kosten van verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten en merken.
 • Bijdragen in natura voor zover het betreft onbetaalde eigen arbeid, onbetaalde arbeid van vrijwilligers, gronden of onroerende goederen
 • Personeelskosten.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Mathijs Sol van de provincie Zuid-Holland via mj.sol@pzh.nl.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt