POP3, 2.1: Kennisoverdracht water 2018, subsidie
Heeft u initiatieven waarvoor u POP3 subsidie wilt aanvragen? Dien dan in 2018 nog uw aanvraag in. Het is namelijk niet zeker of hiervoor in 2019 nog een mogelijkheid komt.

Gaat u subsidie aanvragen binnen deze regeling? Lees dan eerst de algemene informatie en voorwaarden op de pagina POP3, uitvoeringsregeling, subsidie.

Achtergrond

Op grond van dit openstellingsbesluit kunnen subsidies worden verstrekt voor kennisoverdrachtsacties die betrekking hebben op de verbetering van de waterkwaliteit. Door het aan agrariërs overdragen van kennis over het verbeteren van de waterkwaliteit, worden zij beter in staat gesteld om bij de bedrijfsvoering rekening te houden met de waterkwaliteit. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de waterkwaliteitsdoelen.

Het realiseren van mooi en schoon water is als één van de kernopgaven opgenomen in het provinciaal waterplan. Verbetering van de waterkwaliteit van boezem- en polderwateren is nodig voor vergroting van de kwaliteit van de leefomgeving.

Indienen aanvraag

Partijen kunnen subsidie aanvragen in de openstellingsperiode.

Openstellingsperiode: van 7 mei 2018 tot 20 juni 2018 om 17.00 uur.

Tijdens deze openstelling kan subsidie worden verstrekt voor demonstraties en het verzorgen van trainingen, workshops en coaching aan een groep van landbouwers.Denk bij het aanvragen van de subsidie aan de benodigde voorbereidingstijd voor het gebruik van e-herkenning (dit kan enkele weken duren), het invoeren van uw gegevens via DigiD en het uploaden van verplichte bijlagen. Zie voor meer informatie de pagina 'inloggen, ondertekenen en machtigen'.

Voorwaarden

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient u als aanvrager te voldoen aan enkele minimale voorwaarden, namelijk:

 • Uitvoering is nog niet gestart, oftewel er is nog geen financiële overeenkomst gesloten.
 • Subsidie wordt beschikbaar gesteld voor demonstraties en het verzorgen van trainingen, workshops en coaching van een groep van landbouwers, gericht op de verbetering van de waterkwaliteit.
 • Subsidie wordt aangevraagd door degene die de opleiding of andere vorm van kennisoverdracht of voorlichting levert.
 • De aanvraag moet betrekking hebben op kennisoverdracht in het Zuid-Hollandse deel van het beheergebied van het hoogheemraadschap van Rijnland.
 • Ook moet aannemelijk worden gemaakt dat de betreffende kennisoverdracht betrekking heeft op ten minste 1 van de volgende thema’s:
  • Maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar grond- en oppervlakte water.
  • Behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit.

Een volledig overzicht van de voorwaarden leest u in het openstellingsbesluit van deze regeling, zie ‘wet- en regelgeving’.

Aanpak

U dient uw aanvraag in via het POP3 webportal. Hier dient u in te loggen met e-herkenning. Hoe u dit kunt aanvragen is te vinden op: www.eherkenning.nl/.

Het opsturen van gegevens als gevolg van een verzoek om aanvullende informatie kunt u eveneens via bovenstaande weblink uitvoeren.

Bij uw aanvraag dient u de volgende bijlagen aan te leveren:

 • Projectplan (zie format onder ‘formulieren’).
 • Begroting.
 • Een verklaring onderneming niet in moeilijkheden.

Voordat uw aanvraag via portaal wordt ingediend is het POP3 team bereid om vooraf te toetsen.

Met de waterschappen is afgesproken dat de financiering van de waterschappen via de Uitvoeringsregeling POP 3 Zuid-Holland verstrekt wordt. Er hoeft dus geen afzonderlijke aanvraag om subsidie bij het waterschap gedaan te worden.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het POP3 team via .

Wet- en regelgeving

Subsidie

Het volgende komt in aanmerking voor bekostiging vanuit de subsidie:

 • Personeelskosten voor de uren die besteed zijn aan de uitvoering van de activiteit.
 • Kosten en reiskosten van procesbegeleiders en adviseurs.
 • Materiaalkosten.
 • Huur van ruimten en gebruik bijbehorende faciliteiten.
 • Kosten van drukwerk, mailing en de inrichting van websites gekoppeld aan de activiteit.
 • Kosten van afschrijving, huur of lease voor fysieke investeringen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een demonstratieactiviteit.
 • Eigen arbeid en onbetaalde arbeid van vrijwilligers die nodig is om een demonstratieactiviteit mogelijk te maken.
 • Bijdragen in natura voor zover het betreft onbetaalde eigen arbeid, onbetaalde arbeid van vrijwilligers, gronden of onroerende goederen.

De subsidie bedraagt 80% van de subsidiabele kosten. Enkel projecten van €62.500 of meer komen in aanmerking voor subsidiëring.

Beoordeling aanvraag

Uw aanvraag wordt beoordeeld op kwaliteit. De beste projecten komen voor subsidie in aanmerking, voor zover het beschikbare budget dat toe laat. Hoe u kunt scoren op deze kwaliteitsaspecten staat beschreven in het openstellingsbesluit. Het gaat om aspecten als:

 • Mate van effectiviteit van de activiteit (wegingsfactor 3).
 • Mate van efficiency (wegingsfactor 2).
 • Mate van haalbaarheid van de activiteit (wegingsfactor 2).
 • Mate van innovatie van de activiteiten (wegingsfactor 1).

In het openstellingsbesluit wordt de invulling van bovenstaande criteria verder toegelicht.

Handboek voor aanvragers POP3 subsidie

Het Handboek voor de aanvragers geeft uitleg over de procedures en regelgeving van POP3. Dit handboek kunt u gebruiken als ondersteuning bij de uitvoering van uw project. U kunt het Handboek voor aanvragers POP3 subsidie digitaal raadplegen.

Bijgewerkt