POP3, 2.2: Fysieke investeringen innovaties water 2017, subsidie
Heeft u initiatieven waarvoor u POP3 subsidie wilt aanvragen? Dien dan in 2018 nog uw aanvraag in. Het is namelijk niet zeker of hiervoor in 2019 nog een mogelijkheid komt.

Deze maatregel is gesloten. De verwachting is dat voor deze maatregel geen openstellingsperiode meer komt in de resterende POP3-periode.

Van 23 januari 2017 tot en met 8 maart 2017 stelt provincie Zuid-Holland 2 POP-3 maatregelen open voor projecten die gericht zijn op de verbetering van waterkwaliteit in de landbouw. Het betreft de POP-3 maatregel ondersteuning van fysieke investeringen voor innovaties en de POP-3 maatregel ‘kennisoverdracht’.

Beide regelingen vloeit voort uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie en maken onderdeel uit van het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). De provincies stellen de verschillende POP3-regelingen open voor hun gebied. De hier aangekondigde openstellingen hebben alleen betrekking op Zuid-Holland.

Voorwaarden

Deze subsidie wordt verstrekt voor fysieke investeringen die nodig zijn voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties in agrarische ondernemingen en/of voor de bredere uitrol van innovaties in agrarische ondernemingen. Subsidie kan worden aangevraagd door landbouwers.

De aanvraag moet betrekking hebben op het Zuid-Hollandse deel van het beheergebied van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Aannemelijk met worden gemaakt dat de kennisoverdracht betrekking heeft op ten minste één van de volgende thema’s:

 • Klimaatadaptatie.
 • Klimaatmitigatie.
 • Maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar grond- en oppervlakte water.
 • Behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit.

Een volledig overzicht van de voorwaarden leest u in het openstellingsbesluit van deze regeling.

Subsidiabele kosten

 • De kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende goederen.
 • De kosten voor (huur)koop van nieuwe machines en installaties (dus niet van tweedehands goederen).
 • De kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs.
 • De kosten van adviezen duurzaamheid op milieu en economisch gebied.
 • De kosten van haalbaarheidsstudies.
 • De kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware.
 • De kosten van verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten en merken.
 • Bijdragen in natura voor zover het betreft onbetaalde eigen arbeid, onbetaalde arbeid van vrijwilligers, gronden of onroerende goederen.
 • Personeelskosten voor de uren die besteed zijn aan de uitvoering van de activiteit.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten.

Subsidies beneden €50.000,- worden niet verstrekt.

Aanpak

U dient uw aanvraag in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO.nl). U maakt gebruik van een digitale aanvraagformulier. Onder het kopje Formulieren vindt u een link naar de website mijn.rvo.nl. Daar leest u hoe u digitaal kunt aanvragen.

Op de website van RvO.nl dient u in te loggen met e-herkenning. Hoe u dit kunt aanvragen is te vinden op www.eherkenning.nl.

Met de waterschappen is afgesproken dat de financiering van de waterschappen via de Uitvoeringsregeling POP 3 Zuid-Holland verstrekt wordt. Er hoeft dus geen afzonderlijke aanvraag om subsidie bij het waterschap gedaan te worden.

Bij uw aanvraag dient u de volgende bijlagen aan te leveren:

 • Projectplan (zie format onder formulieren).
 • Begroting.
 • Een verklaring onderneming niet in moeilijkheden.
 • Samenwerkingsovereenkomst.

Beoordeling aanvraag

Uw aanvraag wordt beoordeeld op kwaliteit. De beste projecten komen voor subsidie in aanmerking, voor zover het beschikbare budget dat toe laat. Hoe u kunt scoren op deze kwaliteitsaspecten staat beschreven in het openstellingsbesluit. Het gaat om aspecten als:

 • Mate van bijdrage aan de verbetering van de waterkwaliteit.
 • De kosteneffectiviteit van de activiteit.
 • De mate van innovatie van de activiteiten.
 • De haalbaarheid van de activiteit.

Handboek voor aanvragers POP3 subsidie

Het handboek geeft uitleg over de procedures en regelgeving van POP3. Dit handboek kunt u gebruiken als ondersteuning bij de uitvoering van uw project. U kunt het Handboek voor aanvragers POP3 subsidie digitaal raadplegen.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het POP3 team via .

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt